SFS 1982:357

820357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

uh.

Lag

SFS 1982; 357

om ändring i jordabalken;

Utkom från trycket

den I5juni 1982

Utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 ka p. I § jordab alken^ skall ha

nedan angivna ly delse.

4 kap.
1 § Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling
som under skrives av säljaren och köparen. Handlingen skall upptaga kö­

peskillingen o ch innehålla förklaring av säljaren att egendomen överlåtes

I,.

på köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpe-

skilling. är det tillräckligt att denna anges.

Köp som inte uppfyller föreskrifterna i första styc ket är ogiltigt. Dock är

förvärv, som en bostadsrättsförening har gjort enligt lagen (1982: 352) om

rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, giltigt även om

föreskrifterna i första stycket inte har iakttagits.

Cl]

Jii

Denna lag träd er i kraft den I juli 1982 .

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

rK
te

Lars K. Beckman

lui

(Justitiedepartementet)

til

' Prop. 1981/82:169. CU 41, rskr 364.

gg

^ Balken omtryckt 1971: 1209.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.