SFS 1973:97

730097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:97

l�~tom f-ta irycfe.

slott den 30 mars 1973.

den 10 ap ril 19 73

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Göte

och Vendes Konung, göra veterligi: att Vi, med r iks"

dagenS funnit gott förordna, att i jordabalken^ skall införas en ny parj.
oraf, 19 kap. 24 §, av nedan angivna lydelse.

Götes

ned r iks.

ny para.

19 kap.

24 § Konungen kan för viss inskrivningsmyndighets område eller del

av sådant område bestämma, att inskrivning skall ske i in skrivningsregis,

ter i stället för i fastighetsbok eller tomträttsbok. Särskilda be stämmel­

ser om sådan inskrivning finns i lagen (1973: 98) om inskrivningsregis.

ter.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1974.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yt er­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed V årt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1973:13, CU 9, rskr 80.

= Omtryckt 1971:1209.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.