SFS 1973:1163

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1973:1163
731163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1163 Lag

Utkom frän tr,cket <>"» ändring i jo rdabalken;
den 7 januari 1974 utfärdad den 14 december 1973,

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 20 kap. 9 § jordabalken^

skall ha nedan angivna lydelse.

20 kap.

9 § Har fastighet förvärvats genom expropriation eller liknande

tvångsförvärv eller sålts exekutivt till betalning av fordran för vilken

den till följd av upplåtelse av panträtt eller på annan grund svarar oav­

sett vem den tillhör, har förvärvaren rätt att erhålla lagfart utan hin­

der av att den föregående ägaren ej har lagfart. Detsamma gäller sam-

fällighetsförenings förvärv enligt 5 § lagen (1973: 1150) om förvaltning

av samfälligheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

1 Prop. 1973:160, CU 33, rskr 389.

2 B alken omtryckt 1971: 1209.

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.