SFS 1976:588

760588.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976: 588 Lag

Utkom från t rycket

ändring i jordabalken;

den 19 juli 1976

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 12 kap. 67 § jordabalken^

skall ha nedan angivna lydelse.

12 kap.

67 § �verenskommelse om villkor i fråga om hyresförhållande som

beror av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att
träda i hyresgästens ställe även om överenskommelsen strider mot be­

stämmelse i 33�35, 40, 46, 47, 49�55 eller 66 §, såvida den har for­

men av kollektivavtal och på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av

organisation som enligt lagen (1976; 580) om medbestämmande i arbets­

livet är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Johan Lind
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1975/76: 105 (bil . 1), InU 45 , rskr 404.

3 12 kap. jordabalken omtryckt senast 1974: 1083.

[k#'

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.