SFS 1977:160

770160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:160

Utkom från t rycket

den 10 maj 1977

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 28 april 1977.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrives i fråga om jordabalken -

dels att 17 kap. 8 § skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i balken skall införas en ny par agraf. 22 kap. 8 a §. av nedan an­

givna lydelse.

17 kap.

8 § Om möjlighet att bestämma företrädet mellan flera inskrivningar som
sökes på samma inskrivningsdag på anna t sätt än som ang ivits förut samt
om ändring i före trädesordningen genom sammanföring eller nedsättning
finns bestämmelser i 22 och 23 kap.

22 kap.

8 a § Inteckningar som besvärar endast en fastighet får på ansökan av

fastighetsägaren och efter medgivande av pantbrevens innehavare sam­

manföras till en inteckning (sammanföring). Denna inteckning skall gäll a

med den företrädesrätt som tillkommer den av de i sammanföringen ingå­

ende inteckningarna som gäller med säms ta rätt.

Sammanföring får ske endast om inteckningarna besvärar hela fastighe­

ten och har inbördes lika rätt eller gäller omedelbart efter varandra eller ef­
ter varandra med avbrott endast för inskrivning av rättighet.

Inteckning som avses i fö rsta stycket skall förklaras gälla för ett lägre

belopp än det vartill de sammanförda inteckningarna sammanlagt uppgår,

om sökanden begär det och pantbrevens innehavare medger det.

Denna lag träder i kraft de n I juli 1977.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Lars K. Beckman
(Justitiedepartementet)

446

' Prop. 1976/77:72. LU 1976/77:23. rskr 1976/77:215.

' Balken omtryckt 1971:1209.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.