SFS 1977:662

770662.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:662

om ändring i jordabalken;

utkom från trycket

den 13 sept. 1977

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivas att 20 kap. 11 § jordabalken^ skall

ha nedan angivna ly delse.

20 kap.

11 § Till lagfartssammanträde skall inskrivningsmyndigheten kalla
sökanden och annan som ärendet kan antagas angå. Inskrlvningsmyndig-
' Prop. 1976/77:63, KU 45, rskr 336,

='Balkcn omtryckt'1971:1209.

102-SFS 1977

nU.

t .

75=

¬

background image

SFS 1977:662

heten kan vid vite förelägga sökanden eller annan att infinna sig person­
ligen eller genom o mbud. Sammanträde får hållas även om sökanden eller

annan som kallats uteblir.

Sammanträdet kungöres i ortstidni ng och i första numret för ett kvartal

av Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen skall innehålla uppgift om
sökandens namn och adress samt fastighetens beteckning ävensom erinran
om att sammanträdet syftar till att vinna utredning angående äganderätten

till fastigheten och att lagfart på denna kan komma att meddelas med stöd

av vad som fram kommer vid s ammanträdet.

Sammanträdet skall utsättas till sådan tid att minst tre månader kommer

att förflyta mellan kungörandet och dagen för sammanträdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråg a om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

Pä regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.