SFS 1977:1146

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1977:1146
771146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1146

Utkom från trycket

den 3 januari 1978

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 19 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 8 kap. 32 § och 12 kap. 71 §

jordabalken^ skall ha nedan angivna lydelse.

8 kap.

32 § Arrendetvist som ej enligt 30 § ankommer på arrendenämnds

prövning skall upptagas av den fastighetsdomstol inom vars om råde fastig­
heten är belägen. �ven klandertalan som avses i 31 § och ä rende enligt 9
kap. 24 § upptages av denna domstol.

Om laga domstol i tvist med anledning av tillfällig upplåtelse av mark för

uppställning av fordon finns bestämmelse i 10 kap. 10 § rättegångsbalken.

Tvist som efter klander mot arrendenämnds beslut är anhängig vid

domstol får återförvisas till n ämnden.

12 kap.

71 § Hyrestvist som ej enligt 69 § ank ommer på hyresnämnds prövning
och ej heller rör kollektivavtal skall upptagas av den fastighetsdomstol

inom vars område fastigheten är belägen.

Om laga domstol i tvist med anledning av tillfällig upplåtelse av hus el ler

del av hus för uppställning av fordon finns bestämmelse i 10 kap. 10 § rätte­
gångsbalken.

Besvärstalan som avses i 70 § upptages, om den rör kollektivavtal, av

arbetsdomstolen och i annat fall av bostadsdomstolen. Besvärshandlingen

skall inges till den dom stol som har att upptaga besvären.

2532

Denna lag träd er i kraft den 1 mars 1978 .

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1977/78:67. JuU 1 5, rsk r 106.

^ Omtryckt 1971:1209, 12 k ap. omtryckt 1974:1083.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.