SFS 1978:305

780305.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:305

om ändring i jordabalken;

den I2juni 1978

Utfärdad den 1 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordabalken^

dels att 7 kap. 13 § samt 12 kap. 19 a, 24 a, 35, 44, 46, 63 och 65 §§ skall

ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 12 kap. 55 a och

65 a §§, av nedan angivna lydelse.

7 KAP.

13 § �ven om förbehåll ej skett, gäller upplåtelse som avser arrende eller

hyra mot ny ägare av fastigheten, om upplåtelsen skett genom skriftligt av­

tal och tillträde ägt rum före överlåtelsen.

Första stycket gäller ej i fråga om överenskommelse som avses i 8 §. 1

fråga om överenskommelse som avses i 7 § gäller första stycket endast om

den förut gällande upplåtelsetiden utgått före överlåtelsen, varvid tillträde
ej skall anses ha ägt rum innan överenskommelsen trätt i tillämpning.

Om giltighet av avtal om förhandlingsordning mot ny hyresvärd finns be­

stämmelser i hyresförhandlin gslagen (1978: 304).

12 KAP.

19 a § Hyran för bostadslägenhet skall vara till beloppet bestämd i avta­

let eller, om avtalet innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhand­
lingslagen (1978:304), i förh andlingsöverenskommelse. Detta gäller dock

ej ersättning för kostnad som hänför sig till lägenhetens uppvärmning, för­
seende med varmvatten eller elektrisk ström eller avgifter för vatten och
avlopp.

Har hyran ej bestämts enligt vad som sägs i först a stycket, skall hyran

utgå med b elopp som är skäligt med hänsyn främst till p arternas avsikter

och övriga förhållanden när avtalet träffades.

Om ogiltighet av avtal om hyra för bostadslägenhet i vissa fall när för­

handlingsordning gäller finns bestämmelser i hyresförha ndlingslagen.

' Prop. 1977/78:175, CU 1977/78: 32, rskr 1977/78: 347.

2 Omtryckt 1971:1209. 12 kap. omtryckt 1974:1083.

521

¬

background image

SFS 1978:305

24 a § Bostadshyresgäst har rätt att på egen bekostnad i lägenheten ut­

föra målning, tapetsering och därmed jämförlig åtgärd. Minskar därigenom

lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan.

Avser hyresavtalet enfamiljshus som icke är avsett att uthyras varaktigt

eller lägenhet, vilken upplåtits av någon som innehade den med bostads­

rätt och vilken alltjämt innehaves med sådan rätt, gäller första stycket en­

dast om ej annat har avtalats.

Fråga om skyldighet för hyresgästen att utgiva ersättning enligt första

stycket prövas av hyresnämnd.

522

35 § Hyresgästen får överlåta hyresrätten till bostadslä genhet i syfte att
genom byte erhålla annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till

överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen har beaktans-

värda skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hy­
resvärden. Har hyresgästen erhållit lägenheten genom byte och innehaft

lägenheten mindre än tre år, får tillstånd dock lämnas endast om synnerliga
skäl föreligger.

Första stycket gäller ej, om

1. lägenheten är förhyrd i andra hand,
2. lägenheten utgör del av upplåtarens bostad,

3. lägenheten är belägen i en familjshus som icke är avsett att uthyras

varaktigt eller i tvåfami ljshus,

4. lägenheten upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt och

lägenheten alltjämt innehaves med sådan rätt,

5. hyresavtalet avser möblerat rum eller lägenhet för fritidsändamål och

hyresförhållandet ej varat längre än nio månader i följd.

Medverkar kommun till att hyresgästen får annan bostad genom att an­

visa eller förmedla denna, får kommunen göra framställning hos hyres­
nämnden om tillstånd som avses i första stycket. Vad som sagts nu gäller

även kommunalförbund, som handhar för två eller flera kommuner gemen­
sam bostadsförmedling.

44 § �r hyresrätten enligt 42 § fö rsta stycket I förverkad på grund av
dröjsmål med betalning av hyra och har hyresvärden med anledning därav

uppsagt a vtalet, får hyresgästen ej på grund av dröjsmålet skiljas från lä­

genheten, om hyran betalas på sätt som anges i 20 § andra eller tredje styc­

ket eller nedsättes hos överexekutor enligt 21 § senast tolfte vardagen efter

det att hyresgästen, i den ordning som gäller för uppsägning, delgivits un­

derrättelse om att han genom att betala hyran på angivet sätt äger återvin­

na hyresrätten samt, i fråga om bostadslägenhet, meddelande om uppsäg­

ningen och anledningen till denna lämnats socialnämnden i den kommun
där lägenheten är belägen. I avvaktan på att hyresgästen visar sig ha full­
gjort vad som sålunda fordras för att återvinna hyresrätten får beslut om

vräkning icke meddelas förrän fjorton vardagar förflutit från det att hyres­

gästen delgivits underrättelsen och, i fråga om bostadslä genhet, meddelan­

det lämnats socialnämnden.

Första stycket gäller ej, om skyldighet att flytta inträder inom kortare tid

än en månad efter det att hyresrätten förverkades.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer for­

mulär till unde rrättelse och meddelande som avses i första st ycket.

¬

background image

46 § Om hyresvärden uppsagt hyresavtalet eller, i fall som avses i 4 §

SFS 1978: 305

första stycket, anmodat hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt till för­
längning av avtalet, utom när

1. hyresrätten är förverkad eller avtalet kan uppsägas enligt 28 § utan

att likväl hyresvärden uppsagt avtalet att upphöra på någon av dessa
grunder,

2. hyresgästen i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att av­

talet skäligen icke bör förlängas,

3. huset skall rivas och det ej är obilligt mot hyresgästen att hyresförhål­

landet upphör,

4. huset skall undergå större ombyggnad och det icke är uppenbart att

hyresgästen kan sitta kvar i lägen heten utan nämnvärd olägenhet för om­
byggnadens genomförande samt det ej är obilligt mot hyresgästen att hy­
resförhållandet upphör,

5. lägenheten ej vidare skall användas för bostadsändamål och det ej är

obilligt mot hyre sgästen att hyresförhållandet upphör,

6. avtalet avser lägenhet i en- eller tvåfamiljshus och upplåtaren har så­

dant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flyt­

ta,

6 a. avtalet avser lägenhet som upplåtits av någon som innehade den

med bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehaves med sådan rätt samt
bostadsrättshavaren har sådant intresse att förfoga över lägenheten att hy­

resgästen skäligen bör f lytta,

7. hyresförhållandet beror av sådan anställning i statlig eller kommunal

verksamhet som är förenad med bostadstvång eller av anställning inom
lantbruket eller av annan anställning, om den är av sådan art att det är nöd­
vändigt för arbetsgivaren att förfoga över lägenheten för upplåtelse åt an­

ställningens innehavare, samt anställningen har upphört,

8. hyresförhållandet i annat fall än som avses i 7 beror av anställning för

skötsel och tillsyn av fastighet samt anställningen har upphört och det ej är
obilligt mot hyres gästen att även hyresförhållandet upphör,

9. hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses i 7 ell er 8

och som upphört och det ej är obilligt mot hyresgästen att även hyresför­

hållandet upphör sa mt, om hyresförhållandet varat längre än tre år, hyres­

värden har synnerliga skäl för att upplösa hyresförhållandet,

10. det i an nat fall icke strider mot god sed i hyresfö rhållanden eller el­

jest är obilligt mot hyre sgästen att hyresförhållandet upphör.

Om hyresv ärdens intresse blir tillgodosett genom att hyresgästen avträ­

der endast en del av lägenheten och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt
avser lägenheten i övrigt, har hyresgästen utan hinder av första stycket rätt

till sådan förlängning.

Avträder bostadshyresgäst lägenhet eller del därav med anledning av att

huset skall u ndergå större ombyggnad, skall hyresgästen om möjligt b ere­

das tillfälle att efter ombyggnaden hyra likvärdig lägenhet i huset .

55 a § Om rätt till prövning av hyr esvillkoren för bostadslägenhet i vissa
fall när förhandlingsordning gäller finns bestämmelser i hyresförhandlings­

lagen (1978; 304).

I 63 § �r sådant meddelande från hyresvärden som avses i 10 § eller 42 §

523

¬

background image

SFS 1978:305

första stycket 2, 3 eller 5 eller sådant meddelande från hyresvärden till so­

cialnämnd som avses i 44 § avsänt i rekomm enderat brev under mottaga­

rens vanliga adress, skall hyresvärden anses ha fullgjort vad som ankom­
mer på honom. Detsamma gäller beträffande sådant meddelande från hy­

resgästen som avses ill, 14, 19, 24 eller 33 §. 1 fall som av ses i 2 4 § är det

dock till fyllest att meddelandet är avsänt på annat ändamålsenligt sätt.

65 § Uppställer någon uppsåtligen villkor om särskilt vederlag för upplå­

telse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätt till sådan lägen­

het, dömes till bö ter eller fängelse i högst sex månader. 1 ringa fall ska ll

dock ej dömas till straff.

�r brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. Vid bedömande huru­

vida brottet är grovt skall särskilt beaktas om det utgjort led i en verksam­

het som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning eller om gärnings­

mannen eljest i avsevär d mån har missbrukat sin ställning som ägare eller

förvaltare av fastighet.

Villkor som avses i första stycket är ogiltigt. Den som uppställt villkoret

är skyldig att återbära vad han mottagit.

65 a § Ej fär någon mottaga, träffa avtal om eller begära ersättning av

hyressökande för anvisning av bostadslägenhet. Sådan ersättning får dock
utgå vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt grunder som föreskrivs av
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket dömes till böter eller

fängelse i högst sex månader. �r brottet grovt, dömes till fängelse i hö gst

två år.

Den som har uppburit otillåten ersättning är skyldig att återbära den.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1978.

Härföre ikraftträdandet av denna lag förbehåll enligt 12 kap. 19 a § and­

ra stycket i de ss äldre lydelse gjorts i hyresavtal om att hyran skall utgå

med belopp som bestäms genom överenskommelse mellan å ena sidan hy­
resvärden eller fastighetsägarorganisation, i vilken hyresvärden är med­

lem, och å andra sidan hyresgästorganisation, har förbehållet alltjämt

rättsverkan enligt sitt innehåll. Sådant förbehåll skall vid tillämpningen av
12 kap. 19 a § första stycket i dess nya lydelse anses som förhandlings­
klausul enli^ hyresförhandlingslagen (1978:304).

Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen ge förening eller aktiebo­

lag som avses i pun kt 16 övergångsb estämmelserna till bostadsrättslagen

(1971:479) tillstånd att tillämpa avtalsklausul som avviker från 12 kap.
19 a §. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller även

efter ikraftträdandet av denna lag.

Bestämmelserna i 12 kap. 44 § i den nya lydelsen gäller även i frå ga om

hyresavtal som har slutits före ikraftträdandet. Har hyresavtalet uppsagts

dessförinnan, gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

524

Lars K. Beckman
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.