SFS 1978:884

780884.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:884

om ändring i jordabalken;

Utkom från trycket

den 27 december 1978

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 19 kap. 21 §, 21 kap . 5 § och 22

kap. 3 § jordabalken'^ skall ha nedan angivna lydelse.

19 kap.

21 § Har fast egendom eller tomträtt utmätts eller tagits i ansp råk genom

betalningssäkring eller har beträffande fast egendom eller tomträtt som in­

går i ko nkursbo begärts försäljning i den o rdning som gäller för utmätt så­
dan egendom eller har utmätningen upphävts eller frågan om egendomens
försäljning av annat skäl förfallit eller har betalningssäkringen upphört att
gälla, skall anteckning därom göras i fastighetsboken eller tomträttsboken.

Anteckning att egendomen försålts utmätningsvis skall ske när handling
som visar köpeskillingens fördelning inkommit.

Om inverkan på inteckning eller inskriven rättighet av exekutiv försälj­

ning e ller av expropriation eller liknande tvångsförvärv eller av myndig­
hets fördelning av medel skall anteckning göras i fastighetsboken eller

tomträttsboken när anmälan, bevis eller fördelningslängd som utvisar for­

hållandet inkommit.

Förekommer i övrigt i lag e ller annan författning bestämmelse om att

visst förhållande skall antecknas i fast ighetsbok eller tomträttsbok, gäller
bestämmelsen.

21 kap.

S § Ansökan om inskrivning av avtal om sådan ändring i tom trättens in­

nehåll som avses i 13 kap. 21 § får göras av fastighetsägaren eller tomt-

rättshavaren sedan tomträtten inskrivits. Om sådan inskrivning gäller i till­

lämpliga delar 2-4 §§ med följande avvikelser.

�r inteckning förut beviljad eller sökt i tomtr ätten eller är inskrivning av

nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft förut beviljad eller sökt i

denna eller sökes.sådan inskrivning samma dag, får ansökan om inskriv-

' Prop. 1978/79:28, SkU 13, rskr83.

® Omtryckt 19 71:1209.

1655

¬

background image

SFS 1978:884

ning av avtal som avses i först a stycket bifallas endast om rättighetshava-

ren medgivit inskrivning av ändringsavtalet eller detta ar väsentligen utan
betydelse för rättighetshavarens säkerhet. Om fastigheten eller tomträtten
utmätts eller tagits i ans pråk genom betalningssäkring före den dag då in­

skrivning sökes, gäller vad som sagts nu om rättighetshavaren även utmät­

ningssökanden eller den borgenär för vars fordran betalningssäkring ägt
rum.

�r avtal som avses i för sta stycket beroende av att fastighetsbildning

äger rum, får ansökan bifallas endast om nämnda åtgärd kommit till stånd.

1 avvaktan på att hinder som anges i andra eller tredje stycket undanrö-

jes skall ansökan förklaras vilande.

22 kap.

3 § Ansökan om inteckning skall avslås, om

1. föreskrifterna i 2 § icke iakttagits,
2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighetsbo­

ken inteckning ej får beviljas i fastigh eten,

3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt,
4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller

genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

5. sökanden är i konkur s eller försättes i konkurs den dag då inteckning­

en sökes samt fastigheten hör till konkursboet,

6. del av fastigheten är utmätt eller utmätes den dag då inteckningen sö­

kes,

7. del av fastigheten har tagits i anspr åk genom betalningssäkring eller

tages i ansprå k den dag då inteckningen sökes,

8. ärende angående anteckning enligt 7 § förköpslagen (1967:868) att

kommun beslutat utöva förköpsrätt i fråga om ege ndomen upptagits på in­
skrivningsdag och ansökningen göres av den som överlåtit egendomen.

Har ärende angående lagfart för sökanden uppskjutits till senare inskriv­

ningsdag, skall behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas till
samma dag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMAN US

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

1656

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.