SFS 1979:341

790341.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 14 juni 1979

Lag

SFS 1979:341

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 17 maj 197 9.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. 31 § jordabalken^ skall ha

nedan angivna lydelse.

12 kap.

31 § Försättes hyresgästen i k onkurs, får konkursboet uppsäga avtalet.

Beträffande bostadslägenhet fordras dock att gäldenären samtycker till
uppsägningen.

Har lägenheten ej tillträtts när konkursen inträffai och har ej hyresvär­

den säkerhet for avtalets fullgörande med vilken han skäligen kan nöjas,
får hyresvärden uppsäga avtalet om han ej erhåller sådan säkerhet inom en

vecka efter anfordran.

Inträffar i fråga om annan lägenhet än bostadslägenhet konkursen efter

tillträdet och har ej hyresvärden säkerhet för avtalets fullgörande med vil­
ken han skäligen kan nöjas, får hyresvärden uppsäga avtalet, om ej sådan
säkerhet ställes inom en månad efter anfordran eller inom samma tid kon­
kursboet förklarar sig vilja svara för hyresgästens skyldigheter under hy­

restiden eller, när hyresrätten får överlåtas, överlåtelse sker i enlighet med

avtalet.

Uppsäges avtalet enligt forsta-tredje stycket, har hyresvärden rätt till

ersättning för skada.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt L ambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79:105, LU 19. rskr 309.

^ 12 kap. jordabalken omtryckt 1979; 252,

759

49-SFS 1979

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.