SFS 1979:252

790252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:252

om ändring i jordabalken;

utkom från trycket

den 30 maj 1979

Utfärdad den 10 ma j 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordab alken®

dels att 12 kap. 3, 4, 19 a, 58 och 58 a §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i balken skall införas en ny paragraf, 12 kap. 57 a §, av nedan

angivna lydelse.

Till följd härav kommer 12 kap, jordabalk en att ha följande lydelse från

och med den dag då denna lag träder i kraft.

12 kap. Hyra

Inledande bestämmelser
1 § Detta kapitel avser avtal, varigenom hus eller del av hus upplåtes till

nyttjande mot v ederlag. Detta gäller även om lägenheten upplåtits genom
tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant a vtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas i förening med lä­

genheten, äger detta kapitel tillämpning på avtalet, om jorden skall använ-

?

das för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än

f c

jordbruk. Förenas tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med upplåtel­
se av såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, äger kapitlet tillämp-

1

ning, om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av

;

jorden.

:

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till

icke oväsentlig del användas som bostad.

!

Förbehåll som strider mot bestämmelse i det ta kapitel är utan verkan

(

mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej annat

fl

anges.

' Prop. 1978/79: 89, CU 32. rskr 308.

^

^ Balken omtryckt 1971:1209. 12 kap. omtryckt 1974:1083.

553

¬

background image

SFS 1979:252

Hyresavtals ingående

2 § Hyresavtal skall upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyres­
gästen begär det.

Har hyresavtal upprättats skriftligen och träder någon i laga ordning i

hyresgästens ställe, skall anteckning därom på begäran göras på handling­

en.

Hyrestid och uppsägning

3 § �r hyresavtal träffat för bestämd tid, skall, om hyresförhållandet vid

hyrestidens utgång varat längre än nio månader i f öljd, uppsägning alltid

ske för att avtalet skall upphöra att gälla vid hyrestidens utgång.

Innehåller avtal, som skall uppsägas för att upphöra vid hyrestidens ut­

gång, ej bestämmelse om uppsägningstid, skall uppsägningen ske, om hy­

restiden är

1. längst en vecka, senast en dag i förväg,

2. längre än en men längst två veckor, senast två dagar i förväg,

3. längre än två veckor men längst tre månader, senast en vecka i för­

väg,

4. längre än tre men längst sex månader, senast en månad i förv äg,

5. längre än sex månader men längst ett år, senast tre månader i förväg ,
6. längre än ett men längst fem år, senast sex månader i förväg,

7. längre än fem år, senast ett år i förväg.

Avser avtalet annan lägenhet än bostadslägenhet och är hyrestiden läng­

re än nio månader, har hyresgästen alltid rätt till en uppsägningstid av
minst nio månader. Vad nu sagts gäller dock ej om lägenheten ej är avsedd

att användas för förvärvsverksamhet

och avtalet har samband med hyres­

avtal som avser bostadslägenhet.

Saknar avtalet bestämmelse om verkan av utebliven uppsägning och

uppsäges det ej inom rätt tid. anses det. om hyrestiden överstiger nio må­
nader. förlängt på ett år och i ann at fall på tid som motsvarar hyrestiden.

4 § �r hyresavtal träffat för bestämd tid utan förbehåll om uppsägning
och har hyresförhållandet vid hyrestidens utgång icke varat längre än nio

månader i f öljd, anses avtalet förlängt på obestämd tid, om hyresgästen

suttit kvar i läg enheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyres­

värden anmodat honom att flytta.

�r hyrestiden ej bestämd, skall den, om uppsägningstid icke avtalats, ut­

gå en månad efter uppsägning eller, såvida hyresförhållandet varat längre
än ett år, på den fardag som inträffar närmast efter tre månader från upp­
sägningen. Avser hyresavtalet annan lägenhet än bostadslägenhet och har

hyresförhållandet vid uppsägningen varat längre än nio månader i följd,

har hyresgästen dock alltid rätt tilll en uppsägningstid av minst nio måna­

der. Beror hyresförhållandet av annan anställning än som avses i 46 §

första stycket 7, har hyresgästen alltid rätt till en uppsägningstid av minst

en månad.

Fardagar är den I apri l och den 1 oktober.

554

¬

background image

4 a § Avser hyresavtal bostadslägenhet, får hyresgästen uppsäga hyres-

SFS 1979: 252

avtalet att upphöra vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre måna­

der från uppsägningen.

5 § Avlider hyresgäst som hyrt bostadslägenhet före hyrestidens utgång,

får dödsboet uppsäga avtalet inom en månad från dödsfallet. Avtalet upp­

hör att gälla en månad efter uppsägningen. Har bostadslägenhet hyrts av
makar gemensamt och avlider den ena av makarna, tillkommer den rätt

som angivits nu dödsboet och den efterlevande maken i för ening.

�r lägenhet upplåten för hyresgästens livstid, får vid dennes död hans

make inträda som hyresgäst under sin livstid, om äktenskapet ingåtts in­
nan a vtalet träffades och annat ej avtalats. Ingår den efterlevande maken
nytt äktenskap, får hyresvärden dock uppsäga avtalet att upphöra tidigast
på den fardag som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

När avtalet upphör att gälla på grund av hyresgästens eller den efterlevan­

de makens död, skall lägenheten avträdas på den fardag som inträffar när­

mast efter en månad från dödsfallet.

6 § Uppsäges hyresavtal av orsak som anges i 11-14 eller 16-19 §§,

upphör det genast att gälla. Detsamma gäller i fall som anges i 42 § , om ej

annat följer av 44 §.

Uppsäges hyresavtal av annan orsak som ger hyresvärd eller hyresgäst

rätt att frånträda avtalet och innehåller detta kapitel ej särskild bestämmel­
se om uppsägningstid, gäller den uppsägningstid som för varje särskilt fall

anges i 3 § andra stycket, om avtalet är träffat för bestämd tid, eller i 4 §

andra stycket, om hyrestiden ej är bestämd. Sker uppsägning innan hyres­
gästen tillträtt lägenheten, upphör avtalet dock genast att gälla.

7 § Infaller dag då lägenhet enligt lag eller avtal skall tillträdas eller av­

trädas på söndag eller annan allmän helgdag, skall tillträde eller avträde i
stallet ske nästa vardag.

Den som har att avträda lägenhet skall senast klockan 12 avträdesdagen

hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den. Omfattar lägen­

het som helt eller delvis är uthyrd till b ostad minst två rum som är avsedda

för bostadsändamål, skall hälften av bostadsrummen hållas tillgänglig

klockan 12 fö regående dag eller, om denna är söndag eller annan allmän
helgdag, klockan 8 avträdesdagen.

Första och andra styckena gäller ej. om annat avtalats.

8 § Uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet varat längre än

nio månader i följd vid den tidpunkt till v ilken uppsägningen sker. Uppsäg­
ningen får dock, utom i fall som avses i 34, 38 och 38 a S§, vara muntlig,

om skriftligt erkännande av uppsägningen lämnas. Uppsägning lår ske hos
den som är behörig att mottaga hyra på hyresvärdens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som sokes för uppsägning, dock

utan tillämpning av 12- 15 §§ delgivningslagen (1970: 428).

Träffas ej den som sokes i si tt hemvist, får uppsägningen sändas i re­

kommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av uppsäg­

ningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen med-

555

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.