SFS 1980:893

800893.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:893

öm ändring i jordabalken;

utkom från trycket

den 11 december 1980

Utfärdad den 4 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. 42 och 43 §§ jordabalken"

skall ha nedan ang ivna lydelse.

12 kap.

42 § Hyresrätten är förverkad och hyresvärden således berättigad att

uppsäga avtalet,

1. om hyresgästen dröjer med betalning av hyra som utgår i pen gar ut­

över två vardagar efter forfallodagen och annat ej följer av 53 §, dock, i fall

då hyran skall b etalas i förskott för längre tid än en månad, endast om hy­

resgästen dröjer med betalning av den på en kalendermånad belöpande hy­
ran utöver två vardagar efter månadens början eller, såvitt angår hyran för

första kalendermånaden under hyresförhållandet, efter förfallodagen,

2. om h yresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hy­

resrätten eller eljest sätter annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i and­
ra hand och ej efter tillsägelse vidtager rättelse utan dröjsmål,

3. om lägenheten användes i strid med 23 e ller 41 § och hyresgästen

icke efter tillsägelse vidtager rättelse utan dröjsmål,

4. om hyresgästen eller annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lä­

genheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till at t ohyra förekom­

mer i lägenheten eller genom underlåtenhet att underrätta hyresvärden

därom bidrager till att ohyran sprides i fastigheten,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om hyresgästen eller an­

nan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter
något av vad som enligt 25 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande el­

ler brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger hyresgäst och

rättelse icke utan dröjsmål sker efter tillsägelse,

6. om i strid med 26 § tillt räde till lägenheten vägras och hyresgästen ej

kan visa giltig ursäkt,

7. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver

hans åligganden enligt detta kapitel, och det måste anses vara av synnerlig

vikt för hyresv ärden att skyldigheten fullgöres,

8. om lägenheten helt eller till väsentl ig del nyttjas för näringsverksam­

het eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilk en till ej ovä­

sentlig del ingår brottsligt förfarande.

Hyresrätten är icke förverkad, om det som ligger hyresgästen till last ä r

av ringa bet ydelse.

Uppsäges avtalet, har hyresvärden rätt till ersättning för skada.

' Prop, 1979/80:179, JuU 1980/8 1:12, rskr 1980/81:43.

2 Omtryckt 1971:1209. 12 kap. omtryckt 1979:252.

1773

'⬢ C.

'⬢

¬

background image

SFS 1980:893

43 § �r hyresrätten förverkad på grund a v förhållande som avses i 42 §

första stycket 1 -3, 5 eller 6 men sker rättelse innan hyresvärden gjort bruk
av sin r ätt att uppsäga avtalet, kan hyresgästen icke därefter skiljas från lä­
genheten på den grunden. Detsamma gäller om hyresvärden icke uppsagt
avtalet inom två månader från det han fick känned om om förhållande som
avses i 42 § fö rsta stycket 4 eller 7 eller hyresvärden icke inom två måna­
der från det han erhöll vetskap om förhållande som avses i nämnda stycke

under 2 tillsagt hyresgästen att vidtaga rättelse.

En hyresgäst kan skiljas från lägenheten på grund av förhållande som

avses i 42 § första stycket 8 endast om hyresvärden har sagt upp avtalet

inom två månader från det att han fick kännedom om förhållandet. Om den

brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller f örundersökning rörande
denna annars har inletts inom samma tid, har hyresvärden dock kvar sin

rätt att säga upp avtalet intill dess att två månader har förflutit från det att

domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet har
avslutats på annat sätt.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1981 och tillämpas även på avtal

som har slutits före lagens ikraftträdande. Till grund för förverkande enligt

12 kap. 42 § första stycket 8 får läggas endast brottsligt förfarande begång­

et efter lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

E

a
Ef

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.