SFS 1980:95

800095.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

n

I

3

Lag

om ändring i jordabalken;

SFS 1980:95

utfdrclad den 20 mars 1980.

Utkom frän trycket

den 1 april 19 80

Kniigt riksdagens beslut' föreskrivs i frå ga om jordabalken-

ilcis att 12 k ap. i, 32. 37, 39 och 70 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 12 kap. 34 a §, av nedan

angivna lydelse.

1 § Detta kapitel avser avtal, varigenom hus eller del av hus upplåtes till

nyttjande mot vederlag. Detta gäller även om lägenheten upplåtits genom

tjänsteavtal eller avtal i an slutning till sådant avtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas i fö rening med lä­

genheten, äger detta kapitel tillämpning på avtalet, om jorden skall använ­
das för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än
jordbruk. Förenas tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med upplåtel­
se av såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, äger kapitlet tillämp­

ning, om up plåtelsen av lägenheten ärmera betydelsefull än upplåtelsen av

jorden.

I ^°P- 1979/80; 72. CU 12. rskr 180.

'falken omtryckt 1971:1209. 12 kap. omtryckt 1979:2 52.

235

¬

background image

SFS 1980:95

Med b,«u,dslBg cnl.c. »vse» lägenhe, som .pplä.i.s för o., hel. eller ,i|,

..

.l:�~-^,-l^nvändas som bosiad.

''r Twll om sn ider mo. bc,s.ämmdse i d e.n. kapi.el är u.an ,er]�~�~
�~0?hyre 'gL'.cn eller den som har rän a., .rada i hans s.älle, om ej a�~�~a,

'"om upplfitelse i vi ssa fall av bostadslägenheter finns bestämmelser i bo-
stadsanvisningslagen (1980:94).

32 § Hyresgästen för icke överlåta hyresrätten utan hyresvärdens sam­

tycke, om ej annat följer av 34-36 §§.

u

,

Vägras samtycke utan skälig anledning eller larnnar hyresvärden ej be­

sked inom tre veckor efter det att samtycke begärdes, får hyresgästen upp­
säga hyresavtalet.

Om förbud i vissa fall för hyresvärden att medverka till överlåtelse av

hyresrätten till en bostadslägenhet finns bestämmelser i 6 § bostadsanvis-
ningslagen (1980:94).

34 a § Har en bostadslägenhet upplåtits till en kommun, för kommunen

överlåta hyresrätten till lägenheten, om hyresnämnden lämnar tillstånd till

överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om överlåtelsen kan ske utan

påtaglig olägenhet för hyresvärden.

137 § Tillstånd som avses i 34, 34 a, 35 eller 36 § kan förenas med villkor.

39 § Hyresgästen för ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplå­
ta lägenheten i dess helhet utom i fa ll som avses i andra stycket eller i 40 §.

Haren bostadslägenhet upplåtits till en kommun, får kommunen upplåta

lägenheten i dess helhet i andra hand. Hyresvärden skall genast underrät­
tas om upplåtelsen.

Om forbud i vissa fall for hyresvärden att medverka till att en bostadslä­

genhet upplåts i andra hand finns bestämmelser i 6 § bostadsanvisningsla-

gen (1980:94).

70 § Talan mot hyresnämnds beslut i fråga som avses i 16 § andra sty c­

ket. 24 a, 34. 34 a, 36, 49, 5 2, 55 eller 62 § föres genom besvär inom tre
veckor från den dag beslutet meddelades.

Mot hyresnämnds beslut i fråga som avses i 35, 40, 45, 56 eller 59 § för

talan ej föras.

Denna lag träder i kraft den I juli 1980.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

236

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.