SFS 1981:194

810194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:194

Lag

Utkom från trycket

OHi ändrin g i jordabalken;

den 7 april 1981

utfärdad den 26 mars 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 3 § jordabalken^ skall ha

nedan angivna lydelse.

' Prop. 1980/81:86, LU 19 80/81:10, rskr 1980/81:191.

264

2 3aiken omtryckt 19 71: 1209.

¬

background image

6 kap.

SFS 1981:194

3 § När myndighet vid utsökning eller i anna t fall fördelar medel mellan

rättsägare i fastighet, har borgenär rätt att för fordran, som är förenad med

panträtt i fastigheten, med den företrädesrätt inteckningen medför enligt

lag fä betalning ur medlen intill pantbrevets belopp. I den mån detta ej för­
slår, erhåller borgenären betalning ur medlen genom e tt tillägg. Detta får

icke överstiga femton procent av pantbrevets belopp jämte tio procent år­

lig ränta på detta belopp från den dag då fastigheten utmättes, konkursan­

sökan gjordes eller de medel nedsattes som eljest skall fördelas.

Har flera pantbrev överlämnats som pant för fordran och har inteckning­

arna samma företrädesrätt eller gäller de omedelbart efter varandra, skall
bestämmelserna i första s tycket om pantbrevets belopp avse pantbrevens
sammanlagda belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Om den i tillägget ingående rän­

tan skall bestämmas med utgångspunkt från^n dag som har infallit före la­

gens ikraftträdande, gäller dock 6 kap. 3 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

|

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.