SFS 1981:784

810784.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:784

om ändring i jordabalken;

utkom från trycket

den 7 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordabalken'^

dels att i 6 kap. 12 § ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "krono­

fogdemyndigheten",

dels att i 7 kap. 17 och 19 §§ orden "lagen (1971: 494) om e xekutiv för­

säljning av fast egendom" skall bytas ut mot "12 kap, utsökningsbalken",

dels att i 12 kap . 21, 22 och 44 §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut

, m ot "länsstyrelsen",

dels att 3 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 10 §, 7 kap. 16 §, 8 kap. 4 §, 13 kap.

. ⬢ Prop. 1980/81: 84, LU 24. rskr 351.

fialken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1979:252.

i lenaste lydelse av 7 kap. 19 § 1975:1085.

1561

⬢.i ⬢

^

'

¬

background image

SFS 1981:784

26 §, 19 k ap. 21 §, 20 kap. 6 §, 21 k ap. 2, 5 och 6 §§, 22 k ap. 3 § och

23 kap. 2 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall inforas en ny paragraf, 12 kap. 67 a §, av nedan

angivna lydelse.

3 kap.

3 § Den som ämnar utföra grävning eller liknande arbete på sin mark

skall vidtaga vaije skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebyg­

ga skada på angränsande mark. Han skall ersätta skada som uppkommer

till följd av att han eller någon som han anlitat underlåtit att vidtaga sådan

åtgärd eller i annat hänseende brustit i omsorg vid arb etets utförande.

Medför skyddsåtgärd uppenbarligen högre kostnad än den skada som åt­

gärden avser att förebygga, får åtgärden underlåtas. Skadan skall dock er­
sättas. Om det begäres, skall säkerhet enligt vad som sägs i 2 kap. utsök-

ningsbalken ställas hos länsstyrelsen för ersättningen innan arbetet böljar.

�r byggnad elle r annan anläggning som hör till angrä nsande mark, till

följd av vårdslöshet vid upp förandet eller brist i underhållet, av sådan be­
skaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig for att förebygga skada

med anledning av arbete som icke sträckes nedanför vanligt källardjup,

skall åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare.

5 § �&tgärd för att förebygga skada till följd av grävning eller liknande ar­

bete får vidtagas på annans mark, om det är nödvändigt for att undvika
oskälig kostnad eller annan synnerlig olägenhet. Skada och intrång skall
ersättas, om markens ägare ej är skyldig att bekosta arbetet. Om det begä­

res, skall säkerhet enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos

länsstyrelsen för ersättningen innan arbetet böljar.

6 kap.

10 § Ansvaret för inteckning som beviljats i flera fastigheter vilar på var
och en av fastigheterna till det belopp som faller på fastigheten efter förhål­
landet mellan dennas särskilda värde och sammanlagda värdet av alla fas­

tigheterna. Som fastighets värde gäller därvid taxeringsvärdet för året in­
nan inteckningen söktes eller, om särskilt taxeringsvärde då ej fanns för

fastigheten, det taxeringsvärde som därefter först fastställes. Om någon av
fastigheterna skall säljas utmätningsvis och taxeringsvärde som angivits nu

icke finns för var och en av fastigheterna, gäller de värden som åsätts fas­

tigheterna enligt 12 kap. utsökni ngsbalken.

Kan borgenär ej erhålla betalning ur köpeskillingen för intecknad fastig­

het med de t belopp för vilket fastigheten svarar enligt första stycket, sva­
rar de övriga fastigheterna för återstoden av beloppet med fördelning efter

där angivna grunder. Kan ur någon av dessa fastigheter betalning ej erhål­

las för dess andel i åter stoden, fördelas bristen på samma sätt mellan de
återstående fastigheterna.

1562

¬

background image

SFS 1981:784

.-v;

^ I Efter exekutiv försäljning av fastighet gäller upplåtelse av nyttjan-

jäerätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft mot den nye ägaren endast om

' försäljningen sket t under förbehåll om rättighetens bestånd enligt 12 kap .

utsökningsbalken e ller rättigheten enligt samma kapitel är skyddad utan
förbehåll.

, Bestämmelserom verkan av underlåtenhet att uppsäga arrende- eller hy­

resavtal som enligt första stycket ej gäller mot ny ägare finns i 12 kap. ut­

sökningsbalken.

8 kap.

4 § Uppsäges arrendeavtal med anledning av att arrenderätten är för­

verkad, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter
uppsägningen, om ej rätten finner skäligt ålägga arrendatom att avflytta ti­

digare eller annat följer av 25 §.

Om arrendeavtal uppsäges av annan orsak som ger jordägare eller arren-

dator rätt att frånträda avtalet, upphör avtalet att gälla på den fardag som

inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Sker uppsägningen
innan arre ndatom tillträtt arrendestället, upphör avtalet dock genast att

gälla.

Fardag är den 14 mars .

12 kap.

67 a § Talan mot beslut av länsstyrelsen med anledning av nedsättning
enligt 21 § förs i hov rätten genom besvär.

13 kap.

26 § Bestämmelserna i utsökningsbalken, lagsökningslagen (1946: 808)

och konkurslagen (1921: 225) angående fast egendom och rättighet däri till-

lampas också i fråga om to mträtt.

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv som avser tomträtt är

denna likställd med fas t egendom.

;19 kap.

|2l

Har fast egendom eller tomträtt utmätts eller har beträffande fast

égendom eller tomträtt som ingår i konkursbo begärts försäljning i den ord-

ining som gäller för utmätt sådan egendom eller har utmätningen upphävts
seller frågan om egendomens försäljning av annat skäl förfallit, skall anteck-
ining därom gö ras i fas tighetsboken eller tomträttsboken. Anteckning att

jSenaste lydelse 1978: 884.

¬

background image

SFS 1981:784

egendomen försålts utmätningsvis skall ske när handling som visar köpe­
skillingens fördelning inkommit. Har fast egendom eller tomträtt belagts

med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring eller har en så­

dan åtgärd upphävts eller återgått, skall anteckning därom också göras i

fastighetsboken eller tomträttsboken.

Om inverkan på inteckning eller inskriven rättighet av exekutiv försälj­

ning eller av expropriation eller liknande tvångsförvärv eller av myndig­

hets fördelning av medel skall anteckning göras i fastighetsboken eller

tomträttsboken när anmälan, bevis eller fördelningslängd som utvisar för­

hållandet inkommit.

Förekommer i öv rigt i lag e ller annan författning bestämmelse om att

visst förhållande skall antecknas i fastighetsbok eller tomträttsbok, gäller

bestämmelsen.

20 kap.

6

Lagfartsansökan skall avslås, om

1. fångeshandlingen ej ingivits,
2. fångeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag,

3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller vill­

kor, som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

4. förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7-9, 28 eller 29 § eller el­

jest i lag föreskriven tid för ansökan om fastighetsbildning försuttits eller
ansökan därom avslagits eller sådant förvärv eljest enligt lag är ogiltigt,

5. överlåtelsen står i str id med en mot överlåtaren gällande inskränk­

ning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde,

lagfart ej var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende om an­

teckning i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskrivnings­

dag,

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap.

1 eller 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

7. fastigheten sålts exekutivt till ann an än sökanden och försäljningen

enligt 14 kap. utsökningsbalken äger företräde framför dennes förvärv,

8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets till­

stånd och i lag föreskriven tid för sö kande av sådant tillstånd försuttits el­

ler ansökan därom avslagits,

9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller ej kan

göras gällande.

21 kap.

2 § Ansökan om inskrivning skall avslås, om

1. upplåtelsehandlingen ej ingivits,
2. föreskrifterna i 13 kap. I-4och 6 §§ ej iakttagits,
3. lagfart ej är sökt för upplåtaren,
4. inskrivning i fastigheten är beviljad eller sökt,

1564

⬢' Senaste lydelse 197 3: 1133.

¬

background image

fastigheten har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i a nspråk

SFS 1981:784

betalningssäkring och ett ärende angående anteckning om åtgärden

ftägits Upp senast på den inskrivningsdag då inskrivning söks,

"r&i det ä r uppenbart att upplåtelsen på annan grund är ogiltig eller ej kan

igoräs gällande,

\,Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare in­

skrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning av tomträt­

ten uppskjutas till samma dag.

5

Ansökan om inskrivning av avtal om sådan ändring i tomträttens in­

nehåll som avses i 13 kap. 21 § får göras av fastighetsägaren eller tomt-
rättshavaren sedan tomträtten inskrivits. Om sådan inskrivning gäller i till­
lämpliga delar 2-4 §§ med följande avvikelser.

�r inteckning förut beviljad eller sökt i tomträtten eller är inskrivning av

nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft förut beviljad eller sökt i

denna eller söke s sådan inskrivning samma dag, får ansökan om inskriv­

ning av avtal som avses i första stycket bifallas endast om rättighetshava-
ren medgivit inskrivning av ä ndringsavtalet eller detta är väsentligen utan
betydelse för rättighetshavarens säkerhet. Om fastigheten eller tomträtten
har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalnings­
säkring och ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp se­
nast på den inskrivningsdag då inskrivning sökes, gäller vad som sagts nu

om rättighetshavaren även utmätningssökanden eller den för vars anspråk

kvarstad eller betalningssäkring ägt rum.

�r avtal som avses i första stycket beroende av att fastighetsbildning

äger rum, får ansökan bifallas endast om nämnda åtgärd kommit till stånd.

I avvaktan på att hinder som anges i andra eller tredje stycket undanrö­

jas skall ansökan förklaras vilande.

6 § Framgår av anteckning i tomträttsboken eller upplyses eljest att

tomträtten upphört enligt 13 ka p. 19 §, skall anteckning om tomträttens
upphörande göras i boken.

Ansökan om dödning av tomträttsinskrivning i fall som anges i 13 kap .

22 § får ej bifallas, om inskrivning i tomträtten är beviljad eUer sökt eller

om tomträtten h ar utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk ge­

nom betalningssäkr ing och ett ärende angående anteckning om åtgärden
har tagits upp senast på den inskrivningsdag då dödning söks.

22 kap.

3 §® Ansökan om inteckning skall avslås, om

1. föreskrifterna i 2 § icke iakttagits,

2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighetsbo­

ken inteckning ej får beviljas i fast igheten,

3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt.

Senaste lydelse 1978: 884.

® Senaste lydelse 1978; 884.

1565

¬

background image

SFS 1981:784

4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller

genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

5. sökanden är i konkurs eller försättes i konkurs den dag då inteckning­

en sökes samt fastigheten hör till konkursboet,

6. en del av fastigheten har utmätts eller tagits i anspråk genom betal­

ningssäkring eller fastigheten eller en del av fastigheten har belagts med

kvarstad och ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp

senast på den inskrivningsdag då inteckningen söks, såvida ej ansökningen

har medgetts av kronofogdemyndigheten,

7. ärende angående anteckning enligt 7§ förköpslagen (1967:868) att

kommun beslutat utöva förköpsrätt i fråga om egendomen upptagits på in­

skrivningsdag och ansökningen göres av den som överlåtit egendomen.

Har ärende angående lagfart for sökanden uppskjutits till senare inskriv­

ningsdag, skall behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas till

samma dag.

23 kap.

2 § Ansökan om inskrivning skall avslås, om

1. den handling på vilken rättigheten grundas ej ingivits,
2. föreskrift i lag be träffande sådan upplåtelse som ansökan angår icke

iakttagits och föreskriften ej avser giltigheten av endast visst förbehåll,

3. upplåtelsen står i strid med en mot upplåtaren gällande inskränkning i

hans rätt att förfoga över egendomen och, när upplåtelsen skedde, lagfart
ej var beviljad for upplåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning i

fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag,

4. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt,

5. fastigheten före upplåtelsen överlåtits till någon vars forvärv enligt 17

kap. 1 eller 4 § äger företräde framför upplåtelsen,

6. fastigheten fore upplåtelsen frångått upplåtaren på grund av exekutiv

försäljning eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

7. fastigheten har belagts med kvarstad och ett ärende angående anteck­

ning om kvarstaden har tagits upp senast på den inskrivningsdag då in­

skrivning söks,

8. upplåtelsen avser arrende eller hyra som enligt förbehåll i upplåtelse-

handlingen icke får inskrivas,

9. upplåtelsen avser rätt till elektrisk kraft och skriftligt medgivande till

inskrivning icke föreligger,

10. det är uppenbart att upplåtelsen av annan grund är ogiltig eller att

rättigheten upphört eller av annat skäl ej kan göras gällande.

Har ärende angående lagfart f�r upplåtaren uppskjutits till se nare in­

skrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning uppskjutas
till samma dag.

1566

Denna lag träder i kraft den I januari 1982.

Om fördelningssammanträde efter exekutiv auktion hålls av överexeku-

tor efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna, gäller 6 kap. 12 § i
dess äldre lydelse.

¬

background image

f ett mål angående avhysning av en arrendator handläggs av överexe-

SFS 1981:784

efter ikraftträdandet, tillämpas 8 kap. 4 § i dess äldre lydelse,

i. i5<Ett ärende om nedsättning av hyresbelopp enligt 12 kap. 21 §, som är an-

⬢ ^ iiängigt hos överexekutor vid ik raftträdandet, skall även därefter handläg-

y gäs av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982.

⬢ fj^ Vad som sägs om kvarstad i 19 kap. 21 §,21 kap. 2, 5 och 6 §§, 22 kap.

3 § och 23 kap . 2 § i deras nya lydelse gäller även skingringsforbud som

har meddelats före ikraftträdandet.

⬢t!i

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

i:;j

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.