SFS 1981:849

810849.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:849

Utkom från trycket

den 8 september 1981

Lag

utfärdad den 25 juni 1981.

;

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 32 § samt 12 kap. 27 och !

71 §§ jordabalken skall ha neda n angivna lydelse.

8 kap.

32 S'' Arrendetvist som ej enligt 30 § ankommer på arrendenämnds pröv­

ning skall upptagas av den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten

är belägen. �ven klandertalan som avses i 31 § oc h ärende enligt 9 kap.

24 § upptages av denna domstol.

Om laga domstol i tvist med anledning av tillfällig upplåtelse av mark för

uppställning av fordon finns bestämmelse i 10 kap. 10 § rättegångsbalken.
Beträffande laga domstol i arrendetvist som skall prövas enligt lagsök­

ningslagen (1946:808) eller handräckningslagen (1981:847) finns bestäm­
melser i dessa lagar.

Tvist som efter klander mot arrendenämnds beslut är anhängig vid dom­

stol får återförvisas till nä mnden.

12 kap.^

27 § Underlåter hyresgästen att bereda hyresvärden tillträde till lägenhe­

ten när denne enligt 26 § har rätt till det, kan tingsrätten förordna om hand­
räckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i 17 § hand­
räckningslagen (1981: 847).

71 § Hyrestvist som ej enligt 69 § ankommer på hyresnämnds prövning
och ej heller rör kollektivavtal skall upptagas av den fastighetsdomstol

inom vars område fastigheten är belägen.

Om laga domstol i tvist med anledning av tillfällig upplåtelse av hus eller

del av hus for uppställning av fordon finns bestämmelse i 10 kap. 10 § rät­
tegångsbalken. Beträffande laga domstol i hyrestvist som skall prö vas en­

ligt lagsökningslagen (1946:808) eller handräckningslagen (1981:847) finns

bestämmelser i d essa lagar.

Besvärstalan som avses i 70 § upptages, om den rör kollektivavtal, av ar­

betsdomstolen och i an nat fall av bostadsdomstolen. Besvärshandlingen

skall inges till den domstol som har att upptaga besvären.

1636

' Prop. 1980/81: 88, L U 25, rskr 352.

^ Sen aste lydelse 1977: 1146.

⬢' 12 k ap. omtryckt 1979:252.

¬

background image

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1982. �ldre bestämmelser gäller

SFS 1981:849

alltjämt i fråga om handräckning som har sökts före ikraftträdandet.

På regeringens vägna r

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.