SFS 1983:657

830657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 16 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 6 § och 9 kap. 33 §

jordabalken^ skall ha n edan angivna lydelse.

SFS 1983:657

Utkom från tryck et

den 27 juni 198 3

1 kap.

6 § Har fastighet blivit skild från angränsade vattenområde genom att
stranden förskjutits, har fastighetens ägare rätt att nyttja området mellan

fastigheten och vattnet under förutsättning att området är av ringa omfatt­
ning och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse.

Fastighetens ägare har därvid samma rätt som enligt 2 kap. 6 § vattenlagen

(1983:291) tillkommer strandägare.

9 kap.

33 § Har jordägaren utgivit ersättning för markavvattning enligt vattenla­
gen (1983: 291) eller för byggande av enskild väg enligt lagen (1939:608) om

enskilda vägar eller anläggningslagen (1973: 1149), får jordägaren uppsäga
avtalet, om arrendatorn icke medger skälig höjning av arrendeavgiften.

Uppsägning skall ske inom ett år från det företaget fullbordades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. 9 kap. 33 § gäller också i fal l

då jordägaren utgivit ersättning för torrläggning av mark enligt vattenlagen
(1918:523).

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:26, JoU 31. rskr 370.

^ B aiken omtryckt 1971; 1209.

1559

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.