SFS 1984:678

840678.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:678

om ändring i jordabalken;

utkom från trycket

den 10 juli 1984

utfardad den 20 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordabalken^

dels att rubriken närmast före 9 kap. 36 § skall utgå,

dels att 9 kap. 36-39 §§ skall upphöra att gälla,

t/e/s att 7 kap. 5 §, 8 kap. 2, 8, 23, 24, 31 och 33 §§,9 kap. 2,3,7,8, 10-

13, 17, 18, 20-22, 24, 29 och 31 §§, 10 kap. 3-5 och 6 a §§ samt 11 kap. 6

och 6 a §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas fem nya paragrafer, 9 kap. 12 a, 12 b och

17 a §§ samt 11 kap. 5 a och 6 b §§, av nedan angivna lydelse.

7 kap.

5 § Avtal om upplåtelse av annan nyttjanderätt än tomträtt är inte bin­

dande längre än femtio år från det avtalet slöts. Upplåtelse av fast egen­
dom inom stadsplan och upplåtelse av jordbruksarrende är dock inte

' Prop. 1983/84:136, LU 35, rskr 394.

Balkcn omtryckt 1971:1209.

1471

¬

background image

SFS 1984:678

bindande längre än tjugofem år. Upplåtelse av annan nyttjanderätt än
jordbruksarrende för någons livstid gäller utan begränsning till viss tid.

Avser upplåtelsen endast eller huvudsakligen rätt att avverka skog för

annat ändamål än husbehov, är avtalet ej bindande längre än fem år.

Första och andra styckena gäller ej nyttjanderätt som upplåtes av staten.

Första stycket inverkar ej på nyttjanderättshavares rätt till förlängning av

avtal på grund av lag.

Har arrende eller hyra upplåtits på längre tid än den i först a stycket

föreskrivna längsta tiden för nyttjanderätts bestånd och vill fastighets­
ägaren eller nyttjanderättshavaren frånträda avtalet sedan denna tid gått

ut, skall uppsägning ske.

8 kap.

2 § Förbehåll som strider mot bestämmelse i det ta kapitel eller i 9- 11

kap. är utan verkan mot arrendatorn eller den som har rätt att träda i ha ns

ställe, om ej annat anges.

I de fall då enligt vad därom är föreskrivet arrendenämndens godkännan­

de fordras för giltighet av förbehåll som avses i första stycket eller annat

avtalsvillkor, får godkännande sökas endast om detta angivits i avtalet.

Ansökan får inte prövas om den kommer in till arrendenämnde n senare än

en månad e fter det att avtalet ingicks. Leder en prövning till att godkän­

nande vägras, förfaller avtalet, om inte något annat har överenskommits.

1472

8

Uppsägning skall vara skriftlig, om ej skriftligt erkännande av upp­

sägningen lämnas. I fall som avses i 11 kap. 6 och 6 a §§ skall uppsägning­

en dock alltid ske skriftligen. Uppsägning får ske hos den som är behörig
att ta emot arrendeavgift på jordägarens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som sökes för uppsägning, dock

utan tillämpning av 1 2-15 §§ delgivningslagen (1970:428).

Träffas ej den som sökes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i

rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av uppsäg­
ningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen
medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han dri ver rörelse med f ast
kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke någon

som angivits nu, skall uppsägningen i ställlet läggas i den sökte s postlåda,
om sådan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts nu blivit fullgjort.

Har jordägare eller arrendator, hos vilken uppsägning skall ske, e j känt

hemvist här i riket och finns ej heller känt ombud som har rätt att mottaga
uppsägning för honom, får uppsägningen ske genom kungörelse i Post- och
Inrikes Tidningar.

En ansökan hos domstol med yrkan de att arrendeförhållande skall upp­

höra eller att arrendator skall a vhysas gäller som uppsägning när delgiv­
ning skett i behörig ordning.

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av avtal om anlägg­

ningsarrende finns i 11 kap. 6 §.

23 § Arrenderätten är förverkad och jordägaren således berättigad att

uppsäga avtalet,

' Senaste lydelse 1973: 187.

¬

background image

1. om arrendatorn dröjer med betalning av arrendeavgiften utöver en

SFS 1984:678

månad efter förfallodagen,

2. om arrendatorn vanvårdar arrendestället eller om han e ftersätter vad

som åligger honom enligt 9 kap. 35 § och icke efter tillsägelse vidtager

rättelse,

3. om arrendatorn nyttjar arrendestället för annat ändamål än som förut­

satts vid upplåtelsen eller, om viss odlingsplan är fastställd i avta let eller

detta innehåller annan bestämmelse om hävden, avviker från vad som
sålunda bestämts och icke efter tillsägelse vidtager rättelse,

4. om ar rendatorn i strid med bestämmelserna i denna balk överlåter

arrenderätten eller eljest sätter annan i sitt ställe eller upplåter nyttjande­
rätt,

5. om arrendatorn åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver

hans åligganden enligt denna balk, och det måste anses vara av synnerlig
vikt för jordägaren att skyldigheten fullgöres.

Arrenderätten är icke förverkad, om det som ligger a rrendatorn till last

är av ringa betydelse.

Uppsäges avtalet, har jordägaren rätt till ersättning för skada.

24 § �r arrenderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 23 §
första stycket 1�3 men sker rättelse innan jordägaren gjort bruk av sin rätt
att säga upp avtalet, kan arrendatorn inte därefter skiljas från arrende­
stället på den grun den. Detsamma gäller, om jordägaren inte har sagt upp
avtalet inom sex månader från det han fick kännedom om förhållande som
avses i 23 § första stycket 4 eller 5.

31 § " Om en part inte godtar arrendenämnds beslut i fråga om förläng­

ning av arrendeavtal, fastställande av villkoren för sådan förlängning,
uppskov med a vträde enligt 9 kap. 12 b eller 13 § eller 10 kap. 6 a § eller
bestämmande av ersättning enligt 9 kap. 14 § eller i fråga som avses i 9
kap. 17 a, 18, 21 eller 31 § eller 11 kap. 6 b §, får parten klandra beslutet
genom att väcka talan mot den andra parten inom två månader från den
dag beslutet meddelades. Klandras inte beslutet inom denna tid, är partens

rätt till talan förlorad.

Arrendenämnds beslut i ärende enligt 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2-

4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § får ej klandras.

33

Talan får ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om faststäl­

lande av arrendevillkor i fall som avses i 9 kap. 12 eller 13 § eller 10 kap.

6 a § eller 11 kap. 6 b § eller i fråga som avses i 9 ka p. 17 a, 18 eller 21 §

och ej heller mot hovrätts dom i fråga om förlängning eller överlåtelse av
arrendeavtal, uppskov med avträde enligt 9 kap. 12 b eller 13 § eller 10

kap. 6 a § eller 11 kap. 6 b §, fastställande av arrendevillkor i fall som nyss

angivits eller bestämmande av ersättning enligt 9 kap. 14 §.

' Senaste lydelse 1979:371.

' Senaste lydelse 1979: 371.

1473

47-SFS 1984

¬

background image

SFS 1984:678

9 kap.

2 § Avtal om jordbruksarrende skall träffas för viss tid. Avser upplåtel­
sen jord, varöver upplåtaren inte kan förfoga utöver sin egen besittnings­
tid, får avtal träffas även för sådan tid. Staten får upplåta arrende för

arrendatorns livstid. �r arrendetiden inte bestämd enligt vad som sagts nu,
gäller avtalet för fem år.

Omfattar arrende för viss tid bostad för arrendatorn, skall arrendetiden

utgöra minst fem år. Har avtal träffats för kortare tid, gäller det för den nu

angivna minsta tiden. Om arrendenämnden godkänt avtalet i denna del,
gäller det dock för den överenskomna tiden.

Förbehåll om rätt för jordägaren att i annat fall än som anges i 7 kap. 5

och 30 §§, 8 kap. 6, 14 o ch 23 §§ samt 30, 32 och 33 §§ detta kapitel
återtaga arrendestället eller del därav före arrendetidens utgång gäller
endast om det godkänts av arrendenämnden.

3 § Vid ar rende för viss tid som ej understiger ett år skall uppsägning

alltid ske för att avtalet skall upphöra att gälla vid arren detidens utgång.

Vill jordägaren eller arrendatorn att arrendevillkoren ändras för en ny

arrendeperiod, skall han meddela motparten detta i den ordning som enligt
8 kap. 8 § gäller för uppsägning. Uppsägning och begäran om villkorsänd­

ring skall ske senast ett år före arrendetidens utgång, om avtalet träffats för
minst fem år, och i annat fall senast åtta månader dessförinnan.

Om avtalet inte sägs upp inom rätt tid, anses det förlängt på en tid som

motsvarar arrendetiden, dock längs fem år, eller, om begäran om villkors­

ändring har gjorts, på den tid och de villkor i övrigt som bestäms enligt 9 §.

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrenda­

torn, om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för

förlängning av avtalet än som anges i andra stycket gäller utan sådant
godkännande.

7 § Bestämmelserna i 8-13 §§ gäller vid arrende för viss ti d, utom när

1. arrendetiden uppgår till högst ett år och arrendet icke omfattar bostad

för arrendatorn, eller

2. jordägaren säger upp arrendeavtalet på den grund att arrenderätten är

förverkad eller förhållande som avses i 8 kap. 14 § föreligger, dock inte om

i uppsägningen anges att den sker till arrendetidens utgång.

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förläng­

ning gäller, om det godkänts av arrendenämnden.

8

Om jordägaren har sagt upp arrendeavtalet, har arrendatorn rätt till

förlängning av detta, utom när

1. arrenderätten är förverkad eller förhållande som avses i 8 kap. 14 §

föreligger,

2. arrendatorn i ann at fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att

avtalet skäligen icke bö r förlängas,

3. jordägaren gör sannolikt, att han själv, hans make eller avkomling

skall bruka arrendestället, och det ej är obilligt mot arrendatorn att arren­
deförhållandet upphör.

1474

'' Senaste lydelse 1979: 371.

¬

background image

"''jördägaren gör sannolikt, att arrendestället behövs för en mera ända-

SFS 1984:678

söhlig indelning i brukningsenheter, och det ej av särskilda skäl är

igt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör,

V

jordägaren gör sannolikt, att arrendstället skall användas i en lighet

rthed fastställd stadsplan eller byggnadsplan,

6. jordägaren i annat fall gör sannolikt, att arrendestället skall användas

för annat ändamål än jordbruk, och det ej är obilligt mot arrendatorn att

arrendeförhållandet upphör.

Om jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn avträder

endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt
avser arrendestället i övrigt, har arrendatorn utan hinder av första stycket
rätt till sådan förlängning.

10 § Har jordägaren sagt upp avtalet och föreligger tvist om förlängning

av detta eller om villkoren för en sådan förlängning, skall jordägaren

hänskjuta tvisten till arrendenämnden senast två månader från den dag då
uppsägning senast kunde ske eller, om uppsägningstid inte är föreskriven,

från den dag då uppsägning har skett. Rör tvisten endast villkoren för en ny

arrendeperiod far tvisten dock hänskjutas inom den tid som a nges i andra
stycket.

Har viilkorsändring begärts och föreligger tvist om viilkoren för den nya

arrendeperioden, skall den som har begärt villkorsändring senast två må­
nader före den löpande arrendeperiodens utgång hänskjuta tvisten till

arrendenämnden.

Om en tvist inte har hänskjutits till arrendenämnden inom de tider som

anges i första eller andra stycket, är uppsägningen eller begäran om vill­

korsändring utan ve rkan.

I

11 § �r fråga om förlängning av arrendeavtalet ännu ej avgjord när

arrendetiden går ut, har arrendatorn rätt att kvarsitta på arrendestället till

,

dess frågan är slutligt avgjord. För tid som arrendatorn sålunda kvarsitter
skall de förut gälland e arrendevillkoren tillämpas till de ss villkor för sam­

ma tid blir slutligt bestämda.

�r en tvist om villkor ännu inte avgjord när arrendetiden går ut, skall de

förut gällande villkoren tillämpas till dess villkor för den nya arrendeperio­

den blir slutligt bestämda.

12 §' Ogillas jo rdägarens talan om att arrendeavtalet skall upphöra att
gälla, skall villkoren för det fortsatta arrendet fastställas enligt 9 §. Det­
samma gäller vid avgö rande av en villkorstvist som hänskjutits till arren­
denämnden.

Dom eller beslut om förlängning anses som avtal om fortsatt arrende.

Mot arrendeförhållandet får ej åberopas omständighet som kunnat åbero­

pas i målet eller ärendet.

Dom eller beslut i villkorstvist anses som avtal om villkoren för det

fortsatta arrendet.

' Senaste lydelse 1973; 187.

1475

¬

background image

SFS 1984:678

12 a § Skall arrendatorn enligt dom eller beslut betala högre arrendeav­
gift än förut för förfluten tid, skall han betala ränta på det överskjutande

beloppet som om detta hade förfallit till betalning samtidigt med den förut
utgående arrendeavgiften. Skall arrendatorn betala lägre belopp, skall

jordägaren betala ränta på det belopp som han har mottagit för mycket från
den dag då han tog emot beloppet.

Räntan skall beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden innan

domen eller beslutet har vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden
därefter.

12 b § Om villkor för det fortsatta arrendet har fastställts enligt 12 §, har
arrendatorn rätt att säga upp avtalet senast två månader efter den dag då
domen eller beslutet vann laga k raft.

Har arrendatorn sagt upp avtalet enligt första stycket, får arrendenämn­

den på ansökan av jordägaren eller arrendatorn medge skäligt uppskov

med avträdet. En sådan ansökan får inte göras senare än två månader från

dep dag då uppsägning skedde.

1476

13 § Bifalls jordägarens talan om att arrendeavtalet skall upphöra att

gälla, får i domen eller beslutet skäligt uppskov med avträdet medges, om

jordägaren eller arrendatorn begär det.

Avgöres tvisten efter arrendetidens utgång eller medges uppskov med

avträdet, skall arrendevillkoren för tiden från avtalets upphörande till

avträdet fastställas enligt 9 §.

17 § Omfattar arrende bostad för arrendatorn eller hans anställda, skall
jordägaren vid tillträdet avlämna bostaden i det skick som föreskrivs i

gällande hälsoskyddslagstiftning.

Fråga huruvida bostad vid tillträde t är i sådant skick som anges i första

stycket skall prövas vid syn enligt 24-28 §§. Finnes brist föreligga i det ta

hänseende, skall synemännen föreskriva vilka åtgärder som skall vidtagas

för bristens avhjälpande samt fastställa beräknad kostnad för dessa. De

skall även u tsätta viss tid inom vilken åtgär derna skall vara vidtagna.

Underlåter jordägaren att inom utsatt tid vidtaga föreskriven åtgärd, far

arrendatorn utföra åtgärden i jordägarens ställe. Sedan arbetet fullbordats,

har arrendatorn rätt till ersä ttning av jordägaren med det vid synen fast­

ställda beloppet. Vill arrendatorn hellre uppsäga avtalet, får han göra det,
om icke bristen är av ringa betydelse. För den tid arrendestället är i

bristfälligt skick har arrendatorn rätt till skälig nedsättning av arrendeav­

giften och ersättning för skada.

Förbehåll som strider mot första-tredje stycket gäller mot arrendatorn,

om det godkänts av arrendenämnden.

17 a § Meddelar en myndighet ett beslut som innebär att arrendestället

inte får användas på avsett sätt utan att en befintlig anläggning byggs o m

eller en nyanläggning sker, skall jordägaren utföra arbetet, om anläggning­
en behövs med hänsyn till en ändamålsenlig planlägg ning av jordbruket på
arrendestället. Vad som nu har sagts gäller dock inte om ar betet ingår i
arrendatorns underhållsskyldighet enligt 15 § eller om arbetet avser en

sådan del av arrendestället beträffande vilken arrendatorn enligt avtalet är
fritagen från underhållsskyldighet.

¬

background image

⬢ Utför jordägaren inte inom skälig tid efter anmaning ett arbete som

SFS 1984:678

åligger honom enligt första stycket, får arrendatorn utföra det i hans ställe.
Har kostnad för arbetet fastställts av arrendenämnden enligt tredje
stycket, är arrendatorn berättigad till ersättning av jordägaren med det
fastställda be loppet sedan arbetet har fullbordats. Vill arrendatorn hellre
säga upp avtalet, får han göra det, om inte jordägarens underlåtenhet är av

ringa betydelse. För den tid under vilken egendomen inte kan användas för

det avsedda ändamålet har arrendatorn rätt till skälig nedsättning av arren­
deavgiften. Han har även rätt till ersättning för skada.

Frågan om jordäg arens byggnadsskyldighet enligt första stycket prövas

av arrendenämnden på begäran av endera parten. Om ar rendatorn begär
det, skall nämnden även fastställa en beräknad kostnad för det arbete som
arrendatorn kan komma att utföra i jordägarens ställe.

�r jordägaren enligt första stycket första meningen inte skyldig att

utföra ett arbete därför att anläggningen inte behövs, har arrendatorn rätt
till skälig nedsättn ing av arrendeavgiften. Han får även säga upp avtalet,

om inte arbetet är av ringa betydelse för hans verksamhet. Om inte annat

har avtalats, gäller vad som har sagts nu även för det fall att jordägaren inte

är skyldig att utföra ett arbete därför att arrendatorn är fritagen från
underhållsskyldighet.

18 § Har byggnad, täckdikning eller annan anläggning utan arrendatoms

vållande så skadats eller förslitits att anläggningen för att tjäna sitt ändamål
måste byggas om eller ersättas med en ny, skall jordägaren utföra arbetet.

Sådan skyldighet åvilar dock jordägaren endast om anläggningen behövs

med hänsyn till en ändamålsenlig planläggning av jordbruket på arrende­

stället.

Om jordägaren ej inom skälig tid efter anmaning avhjälper brist som

avses i första stycket, får arrendatorn utföra arbetet i hans ställe. Har

kostnaden f ör arbetet fastställts av arrendenämnden på sätt som anges i
tredje stycket, är arrendatorn, sedan arbetet fullbordats, berättigad till

ersättning av jordägaren med det fastställda beloppet. Vill arrendatorn

hellre uppsäga avtalet, får han göra det, om ej bristen är av ringa betydelse.
För den tid arrendestället är i bristfälligt skick har arrendatorn rätt till

skälig nedsättning av arrendeavgiften och ersättning för skada.

Fråga om jordägarens byggnadsskyldighet enligt första stycket prövas

av arrendenämnden. Prövning kan påkallas av såväl jordägaren som arren­
datorn, På begäran av a rrendatorn skall nämnden även fastställa beräknad

kostnad fö r arbete som arrendatorn kan komma att utföra i jor dägarens

ställe.

Första-tredje styckena tillämpas inte beträffande hägnad eller annan

anläggning av sådan art, att ett fullständigt iståndsättande ingår i arren da­
toms underhållsskyldighet enligt 15 §, och inte heller beträffande annan
anläggning än täckdikning om anläggningen enligt avtalet är undantagen

från hans underhållsskyldighet.

�r jordägaren på grund av första stycket andra punkten ej skyldig att

avhjälpa brist som avses i näm nda stycke, har arrendatorn rätt till skälig

nedsättning av arrendeavgiften. Han får även uppsäga avtalet, om ej bris­
ten är av ringa betydelse. Har ej annat avtalats, äger vad som sagts nu
motsvarande tillämpning, om anläggning som enligt avtalet är undantagen

1477

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.