SFS 1984:651

840651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:651

Utkom från trycket

den 3 juli 19 84

1420

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 14 juni 198 4.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordabalken^

dels att 2 kap. 3 och 4 §§ skall ha nedan a ngivna lydelse,
dels att i balken skall införas ett nytt kapitel, 24 kap., av nedan angivna

lydelse.

2 kap.

3 § Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksam­

het hör, utöver vad som följer av 1 och 2 §§, m askiner och annan utrust­
ning som tillförts fas tigheten för att användas i verksam heten huvudsakli­

gen på denna. Sådan egendom hör dock inte till fastigheten, om ägaren har

avgett förklaring härom och förklaringen är inskriven i faslighetsboken
enligt 24 kap. Fordon, kontorsutrustning och handverktyg hör inte i någ ot
fall till fastigheten.

4 § Föremål som nyttjanderättshavare eller eljest annan än fastighets­

ägaren tillfört fas tigheten hör ej till denna, om icke föremålet och fastighe­

ten kommit i samme ägares hand. Detsamma gäller i fråga om föremål som

enligt 3 § kan höra till fastigheten och tillförts denna av fastighetsägaren

utan att han ägde föremålet. Har fastighetsägaren tillfört fastigheten före-

' Prop. 1983/84: 128, LU 36, rskr413.

^ B alken omtryckt 19 71: 1209.

(t

I;

Ci

⬢11!

h-

¬

background image

mtlsöni enligt 3 § kan höra till fastigheten och som han förvärvat under

SFS 1984:651

villkor att öVerlåtaren har rätt att återtaga föremålet om förvärvaren åsido­

sätter vad som åligger honom enligt överlåtelseavtalet, hör föremålet icke
till fastigheten så länge villkoret gäller.

Omfattas föremål, som tillförts fastighet av annan än fastighetsägaren,

av företagshypotek och har föremålet och fastigheten kommit i samme

ägares hand g enom att fastighetsägaren förvärvat verksamheten eller nä­

ringsidkaren för värvat fastigheten, hör föremålet likväl icke till fastighe­

ten, om det icke upphört att omfattas av hypoteket eller, i det fall närings­
idkaren förvärvat fastigheten, om icke sex månader förflutit från det han

sökt lagfart på sitt fång. Har inteckningsborgenären före utgången av
angivna tid väckt talan om betalning och anmält detta till inskrivningsmyn­
digheten för det område där fastigheten ligger, hör föremålet ej till fastighe­

ten, om icke två månader förflutit från det talan avgjorts genom dom eller
beslut som vunnit laga kraft.

24 kap. Inskrivning av förklaring om tillbehör till fastighet

1 § En fastighetsägare har rätt att ansöka om inskrivning i fastigh etsbo­

ken av förklaring som avses i 2 ka p. 3 §. Som fastig hetsägare anses i detta
kapitel den för vilken lagfart senast är sökt. Ansökningen skall göras

s

skriftligen.

Ansökningen skall avslås, om

1. kravet på skriftlig form inte har iakttagits,
2. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad och inskriv­

ningsansökningen inte har medgivits av den som har lagfart,

3. en eller flera inteckningar gäller i fastigheten och vaije borgenär för

vars ford ran pantbrev på grund av sådan inteckning utgör säkerhet inte
med ingivande av pantbrevet har medgivit ansökningen,^

4. fastigheten har frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning

eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,

5. sökanden är i konkurs eller försätts i konkurs den dag då inskrivning­

en söks samt fastigheten hör till ko nkursboet,

6. fastigheten eller en del därav är utmätt eller utmäts den dag då

inskrivningen sö ks och kronofogdemyndigheten inte har medgivit ansök­

ningen,

7. fastigheten eller en del därav har tagits i anspr åk genom betalnings­

säkring eller tas i ansprå k den dag då inskrivningen söks och kronofogde­

myndigheten inte har medgivit ansökningen,

8. fastigheten eller en del därav är belagd med kvarstad eller beläggs

med kv arstad den dag då inskrivningen söks och kronofogdemyndigheten
inte har medgivit ansö kningen.

Om ett ärende angående lagfart för sökanden har skjutits upp till en

senare inskrivningsdag skall behandlingen av inskrivningsansökningen
skjutas upp till samma dag.

2 § En inskrivning av förklaring som avses i 2 kap . 3 § skall avföras på
ansökan av fastighetsägaren. Ansökningen skall göras skriftligen.

I fråga om ansökningen gäller 1 § andra och tredje styckena. I stället för

vad som fö reskrivs i 1 § andr a stycket 3 gäller dock att ansökningen skall

1421

VI

¬

background image

SFS 1984:651

avslås, om inte varje borgenär som har företagshypotek i fastighetsägarens

näringsverksamhet med ingivande av företagshypoteksbrevet har medgivit

ansökningen. Sådant medgivande behövs inte, om fastighetsägaren visar
att åtgärden att avföra inskrivningen endast berör egendom som inte om­
fattas av företagshypoteket.

3 § Bestämmelserna i I och 2 §§ tillämpas också på tomträtt som har

inskrivits. Därvid likställs inskrivning av tomträtt med lagfart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.