SFS 1985:278

850278.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:278

Utkom från trycket

den 29 m aj 1985

"f

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 9 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i jordabalken^ skall införas en

ny paragraf, 7 kap. 31 §, och närmast före 7 kap. 31 § en ny rubrik av
nedan angivna lydelse.

7 kap.

Vissa upplåtelser i andra hand

31 § Om en fa stighetsägare har upplåtit en nyttjanderätt till någon som i
sin tur har upplåtit arrende eller hyra gäller följande. Om det råder intres­

segemenskap mellan fastighetsägaren och upplåtaren och det med hänsyn

härtill och till omständigheterna i övrigt kan antas att rättsförhållandet
utnyttjas för att kringgå någon bestäm melse i lag som är till förmån för en

nyttjanderättshavare, har arrendatorn och hyresgästen samma rätt i förhål­

lande till fastighetsägaren som de skulle ha haft om fastighetsäg aren hade

upplåtit deras nyttjanderätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1984/85: 111. LU 25. rskr 25 0.

- Balken omt ryckt 1971: 1209.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.