SFS 1985:172

850172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:172

Utkom från trycket

den 23 april 198 5

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 28 mars 1985 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordabalk en^

dels att 6 kap. 3 och 7 §§ samt 18 kap. 8 § skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i baiken skall införas en ny paragraf, 6 kap. 7 a §, av nedan

angivna lydelse.

6 kap.
3

När en myndighet vid utsökning eller i annat fall förd elar medel

mellan rättsägare i fastighet, har borgenär rätt att för fordran, som är

förenad med panträtt i fa stigheten, med den företrädesrätt inteckningen
medför enligt lag få betalning ur medlen intill pantbrevets belopp. I den

mån de tta ej förslår, erhåller borgenären betalning ur medlen genom ett

tillägg. Detta får icke överstiga femton procent av pantbrevets belopp
jämte ränta på detta belopp från den dag då fastigheten utmättes, konkurs­
ansökan gjordes eller de medel nedsattes som eljest skall fördelas. Räntan

beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar det av riksbanken fast­

ställda, vid varje tid gällande diskontot ökat med fyra procentenheter.

Förändringar i d iskontot som inträffar efter upprättandet av sakägarför-
teckning skall inte b eaktas.

Har flera pantbrev överlämnats som pant för fordran och har inteckning­

arna samma företrädesrätt eller gäller de omedelbart efter varandra, skall

bestämmelserna i första stycket om pantbrevets belopp avse pantbrevens

sammanlagda belopp.

En borgenärs rätt till betalning omfattar inte tillägget, om pantbrevet har

utmätts på ansökan av borgenären eller om pantbrevet är pantförskrivet till
honom i andra ha nd.

ca

294

7 § Har fastighet överlåtits och har därefter förre ägaren upplåtit panträtt
i fastigheten, gäller upplåtelsen, om borgenären vid upplåtelsen eller, när

' Prop. 1984/85: 54. LU 20, rskr 129 .

^ B aiken omtryckt 197 1: 1209.

' Senaste lydelse 198]; 194.

. / r

¬

background image

fordringen därefter överlåtits till annan, denne vid sitt förvärv varken ägde

SFS 1985:172

eller bort äga kännedom om äganderättsöverlåtelsen. Om fastigheten över­

låtits även till annan, äger vad som sagts nu tillämpning i fråga om upplå­

telse som den senare förvärvaren gjort.

Första stycket äger tillämpning även när fastigheten övergått genom

sådant förvärv som avses i 17 kap. Il §.

Vid tillämpning av f örsta stycket skall den som förlitat sig på ett högst

sex månader gammalt eller, i fråga om förhållanden i inskrivningsregister,

högst en månad gammalt g ravationsbevis anses ha varit i god tr o, om det

inte framgår av omständigheterna att han på an nat sätt har fått eller borde

ha fått kännedom om ägan derättsöverlåtelsen.

7 a § Har panträtt upplåtits till säkerhet för en fordran som ännu inte har

uppkommit och var upplåtaren vid öv erlämnandet av pantbrevet behörig
att upplåta panträtten eller var borgenären då i god tro på sätt anges i 7 §,

gäller panträtten till säkerhet för fordringen även om upplåtaren inte längre
är ägare till fast igheten när fordringen uppkommer. Vad nu sagts gäller
dock inte, om borgenären före fordringens uppkomst har fått kännedom
om att upplåtaren inte längre är ägare till fastigheten.

Vad som sägs i första stycket gäller även när ett pantbrev utgör säkerhet

för en fordran och fordringen därefter byts ut mot en annan fordran utan

några andra ändringar än sådana som normalt förekommer vid fordringsut­

byten av det slag som det är fråga om.

18 kap.

8 § Har ärende angående anteckning enligt 19 kap . 20 § at t talan blivit

väckt om ä ganderätt till fast egendom eller enligt 20 kap. 14 § att ägares
rätt att förfoga över egendomen är inskränkt eller enligt 7 § förköpslagen

(1967:868) att kommun beslutat utöva förköpsrätt i fråga om egendomen

upptagits på inskrivningsdag, får den som därefter förvärvat egendomen

eller annan rättighet i denna än panträtt icke till stöd för beståndet av
förvärvet eller rätten till ersättning enligt 4 § andra stycket åberopa att han

vid förvärvet varken ägde eller bort äga kännedom om omständighet som

avses med antec kningen. Motsvarande gäller i fråg a om anteckning enligt
21 kap. 4 § att tomträttshavares rätt att upplåta servitut eller rätt till
elektrisk kraft i tomtr ätten är inskränkt.

Bestämmelserna i 6 kap. 7 § tredje stycket och 7 a § gäller också vid

bedömningen av om vid förvärv av panträtt god tro föreligger i fråga om en

omständighet som avses med anteckning enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
2. �ldre bestämmelser i 6 kap. 3 § första stycket skall tillämpas på

pantbrev, som gäller på grund av inteckning som har sökts före ikraftträ­

dandet av denna lag, om fastigheten har utmätts, konkursansökan har
gjorts eller de medel som i övrig t skall fördelas har nedsatts före ikraftträ­

dandet.

295

¬

background image

SFS 1985:172

3. Vad som sägs i 6 kap. 3 § tre dje stycket gäller inte, om utmätningen

eller pantförskrivningen i andra hand har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.