SFS 1986:226

860226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:226

Utkom från trycket

den 21 maj 1986

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 30 a pril 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om jordabalken^

dels att 3 kap. 4 och 6 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

482

3 kap.

3

Den som ämnar utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete

på sin mark skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att

förebygga skada på angränsande mark. Bestämmelser om ersättning för
skador till följ d av grävning eller liknande arbete finns i miljöskadelagen
(1986:225).

' Prop. 1985/86:83, LU 25 , rskr. 176.

^ B alkcn omtryckt 197 1: 1209.

^ Senaste lydelse 198 1:784.

¬

background image

⬢⬢Medför skyd dsåtgärd uppenbarligen högre kostnad än den skada som

SFS 1986:226

' tgärden avser att förebygga, får åtgärden underlåtas. Skadan skall dock

érsättas enligt bestämmelserna i miljöskadelagen. Om det begärs, skall

säkerhet enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos länssty­

relsen för ersättningen innan arbetet börjar.

�r byggnad eller annan anläggning som hör till angräns ande mark, till

följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhållet, av sådan

beskaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att förebygga

skada med anledning av arbete som icke sträckes nedanför vanligt källar-
djup, skall åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.