SFS 1986:1240

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1986:1240
861240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1240

om ändring i jordabalken;

utkom från trycket

den 29 december 1986

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. 15 och 71 §§ jordabalken^

skall ha följande lydelse.

12 kap.

15 § Under hyrestiden skall hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick

som anges i 9 § första stycket, om ej annat har avtalats eller följer av andra
stycket.

Om lägenheten helt eller delvis ä r uthyrd till bostad, skall hyresvärden i

bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning
och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försäm­
ring genom ålder och bruk. Detta gäller dock inte, om något annat har
avtalats och

1. hyresavtalet avser ett enfamiljshus, eller
2. hyresavtalet innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhandlings­

lagen (1978:304) och de avvikande bestämmelserna har tagits in i en
förhandlingsöverenskommelse enligt nämnda lag.

I Andra stycket 2 gäller endast till utgången av år 1987.

Följer av ett hyresförhållande en rätt att använda utrymmen som är

avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna, skall hyresvärden

hålla utrymmena i sådant skick som anges i 9 § första stycket, om inte

annat har avtalats.

71 § Hyrestvister som ej enligt 69 § skall prövas av hyresnämnden och

inte heller rör kollektivavtal skall tas upp av den fastighetsdomstol inom

vars område fastigheten är belägen.

Om laga domstol i tv ister med anledning av tillfällig upplåtelse av hus

eller del av hus för uppställning av fordon finns bestämmelse i 10 kap. 10 §

rättegångsbalken. Beträffande laga domstol i hyrestvister som skall prövas
enligt lagsökningslagen (1946:808) eller handräckningslagen (1981:847)
finns bestämmelser i dess a lagar.

' Prop. 1986/87: 37, BoU 6, rskr. 78.

' Balken omtryckt 19 71; 1209, 12 kap. omtryckt 198 4:694.

2211

¬

background image

SFS 1986:1240

Ett överklagande som avses i 70 § tas upp, om den rör kollektivavtal, av

arbetsdomstolen och i annat fall av bostadsdomstolen. Besvärshandlingen
skall ges in till hyresnämnden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

i

2. Den äldre lydelsen av 71 § tredje styc ket sista meningen skall ti lläm­

pas i fråga-om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.