SFS 1987:242

870242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

fy f

SFS 1987:242

Utkom från trycket

den 1 ju ni 1987

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 21 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. 46, 67 och 71 §§ jordabal­

ken^ skall ha följande lyde lse.

534

12 kap.

46

Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet eller, i fa ll som avs es i

3 § tredje stycket 2, anmodat hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt till

förlängning av avtalet, utom när

1. hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att

upphöra i fört id,

2. hyresgästen i annat fall åsid osatt sina förpliktelser i så hög grad att

avtalet skäligen icke bör förlängas,

3. huset skall rivas och det ej är oskäligt mot hyresgästen att hyresför­

hållandet u pphör,

4. huset skall undergå större ombyggnad och det icke är uppenbart att

hyresgästen kan sitta kvar i lägenhe ten utan nämnvärd olägenhet för ge­
nomförandet av ombyggnaden samt det ej är oskäligt mot hyresgästen

att hyresförhållandet upphör,

5. lägenheten ej vidare skall användas som bostad och det ej är oskäligt

mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör,

6. avtalet avser en lägenhet i en- eller tvåfam iljshus och upplåtaren har

sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör

flytta,

6 a. avtalet avser en lägenhet som upplåtits av någon som innehade den

med bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt samt
bostadsrättshavaren har sådant intresse att förfoga över lägenheten att
hyresgästen skäligen bör flytta,

7. hyresförhållandet beror av sådan anställning i statlig eller kommun al

verksamhet som är förenad med bostadstvång eller av anställning inom

lantbruket eller av annan anställning, om den är av sådan art att det är

nödvändigt för arbetsgivaren att förfoga över lägenheten för upplåtelse åt

anställningens innehavare, samt anställningen har upphört,

9. hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses i 7 och

som upphört och det ej är oskäligt mot hy resgästen att även hyresförhål­
landet upphör samt, om hyresförhållandet varat längre än tre år, hyresvär­
den har synnerliga skäl för att upplösa hyresförhållandet, eller

10. det i annat fall icke strider mot god sed i hyresförhållanden eller

eljest är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör,

Om hyresvärdens intresse blir tillgodosett genom att hyresgästen lämnar

endast en del av lägenheten och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt
avser lägenheten i övrigt, har hyresgästen utan hinder av första stycket rätt

till sådan förlängning.

' Prop. 1986/87:37, BoU 13, rskr. 249.

- Balken omtryckt 1971: 1209, 12 kap. omtryckt 1984:694,

^ �n dringen innebär bi. a. att första stycket 8 upphävs.

¬

background image

Lämnar en bostadshyresgäst sin lägenhet eller en del av den med an led-

SFS 1987; 242

ning av att huset skall undergå större ombyggnad, skall hyresgästen om

möjligt beredas tillfålle att e fter ombyggnaden hyra en likvärdig lägenhet i

huset.

67 § �verenskommelse om villkor i fråga om hyresförhållande som be­

ror av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i
hyresgästens ställe även om överenskommelsen strider mot bestämmelse i

4, 33-35, 40, 46-54,55 a eller 66 §, såvida överenskommelsen har formen
av kollektivavtal och på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av

organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbet sli­

vet är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

Sådana hyresvillkor i kollektivavtal som avses i första stycket får tilläm­

pas även när en hyresgäst som inte är medlem av den avtalsslutande

arbetstagarorganisationen sysselsätts i arbete som avses med avtalet, om

1. arbetsgivaren är bunden av kollektivavtalet,
2. hyresvärden och hyresgästen är överens om att villkoren skall tilläm­

pas eller villkoren ingår i hyresavtalet på grund av beslut om villkorsänd­
ring enligt 54 och 55 §§.

71

Hyrestvister som inte enligt 69 § skall prövas av hyresnämnden

skall tas upp av den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten är

belägen. Rör tvisten kollektivavtal eller tillämpning av ett sådant avtal i fall

som avses i 67 § and ra stycket skall den dock tas upp av arbetsdomstolen
eller en tingsrätt enligt vad som föreskrivs i lagen (1974:371) om rätte­
gången i arbetstv ister.

Om laga domstol i tvister med anledning av tillfällig upplåtelse av hus

eller del av hus för uppställning av fordon finns bestämmelse i 10 kap. 10 §

rättegångsbalken. Beträffande laga domstol i hyrestvister som skall prövas

enligt lagsökningslagen (1946:808) eller handräckningslagen (1981:847)
finns bestämmelser i dessa lagar.

Ett överklagande som avses i 70 § tas upp av arbetsdomstolen, om saken

rör kollektivavtal eller tillämpning av ett sådant avtal i fall som avses i 67 §

andra stycket, och i annat fall av bostadsdomstolen. Besvärshandlingen
skall ges in til l hy resnämnden.

1. Denna lag träder i kraft den I juli 1987.

2. Den nya lydelsen av 12 kap. 46 och 67 §§ skall tillämpas även i fråga

om hyresavtal som h ar ingåtts före ikraftträdandet. När frågan om rätt till

förlängning av ett hyresavtal prövas i anledning av en uppsägning som har

skett före ikraftträdandet tillämpas dock den äldre lydelsen av 46 §.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

'' Senaste lydelse 1986; 1240.

535

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.