SFS 1987:679

870679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:679

om ändring i jordabalken;

utkom från trycket

den 30 juli 1 987

utfärdad den 18 juni 198 7.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att i 13 kap. 26 § jordabalken^ orden

"konkurslagen (1921:225)" skall bytas ut mot "konkurslagen
(1987:672)".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugene Palmér

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr . 320.

Senaste lydelse av 13 kap. 26 § 19 81:784.

J599

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.