SFS 1988:408

880408.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:408

Utkom från trycket

den 13juni 1988

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 2 juni 1988.

�&terbetalning av hyra vid upplåtelse av bostadslägenhet i vis sa fall m. m.

55 b § Denna paragraf gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöblerat

rum och vid andrahandsupplåtelse av annan bostadslägenhet. Paragrafen
gäller dock inte upplåtelser för fritidsändamål.

Om hyresvärden i fall som avses i för sta stycket har tagit emot en hy'ra

som inte är skälig enligt 55 § första och andra styckena, skall hyresnämnr
den på ansökan av hyresgästen ålägga hyresvärden att betala tillbaka vad
han tagit emot utöver skäligt belopp jämte ränta. Räntan beräknas enligt

5 § räntelagen (1975:635) från dagen då hyresvärden tog emot beloppet till
dess att återbetalningsskyldigheten blivit slutligt bestämd genom lagakraft-

vunnet beslut och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Ett beslut om

återbetalning av hyra får inte avse längre tid tillbaka än två år före dagen

för ansökningen.

I et t ärende om återbetalning enligt andra stycket skall hyresnämnden;

om hyresgästen begär det, också fastställa hyran för den fortsatta uthyr­

ningen från och med dagen för ansökningen. Vid denna prövning tillämpas

55 § första och andra styckena. Beslut om ändring av hyresvillkoren anses
som avtal om v illkor för fortsatt uthyrning.

' '

För att hyresnämnden skall kunna pröva en ansökan enligt andra styckfet

skall ansökningen ha kommit in till h yresnämnden inom tre månader fråri

det hyresgästen lämnade lägenheten.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordabalken^

dels att det i 12 k ap. skall införas en ny paragraf, 55 b §, samt närmast

före 55 b § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att 12 kap. 65 a, 66, 67, 70 och 73 §§ skall ha följande lydelse.

Q'

'⬢(f,

til

!{

tfl'

ita

'4ta

öi,

ir

976

' Prop. 1987/88: 162, BoU 2 2. rskr. 345.

^ 12 kap, jordabalken omtryckt 1984:694.

¬

background image

.S3D

(ö5.rä §V Ingen får ta emot, träffa avtal om eller begära ersättning av

SFS 1988:408

hyréssökande för anvisning av bostadslägenhet för annat ändamål än fri­
tidsändamål. Sådan ersättning får dock utgå vid y rkesmässig bostadsför­
medling enligt grunder som föreskrivs av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter eller

fängelse i högst sex månader. �r brottet grovt, döms till fängelse i högst

två år.

Den som har uppburit otillåten ersättning är skyldig att betala tillbaka

den. ,

66 § Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst, att framtida tvist med anle d­

ning av hyresförhållandet skall hänskjutas till avgörande av skiljemän utan

förbehåll om rätt för partema att klandra skiljedomen, får ej göras gällande

i fråga om hyresgästens rätt eller skyldighet att tillträda eller behålla
lägenheten, fastställande av hyresvillkor i fall som avses i 51, 52 eller 55 §,
återbetalning av h yra och fastställande av hyra enligt 55 b § eller bestäm­

mande av ersättning enligt 57 §. I övrigt gäller skiljea vtalet ej såvitt därige­
nom skiljemän utsetts eller bestämmelse meddelats om skiljemännens

antal, sättet för deras utseende eller förfarandet vid skiljenämnden. I

berörda hänseenden skall lagen (1929; 145) om skiljemän tillämpas. Vad

som sagts nu utgör dock ej hinder för att i skiljeavtalet utse hyresnämnden

till skiljenämnd eller bestämma kortare tid för skiljemannaåtgärdens avslu­
tande än den tid om sex månader som anges i näm nda lag.

iöd.'

67 §' ' �verenskommelse om villkor i fråga om hyresförhållande som

beror av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i

(lyresgästens ställe även om överenskommelsen strider mot bestämmelse i
4, 33-35, 40, 46, 47, 4 9-54, 55 a, 55 b eller 66 §, såvida överenskommel­
sen har formen av kollektivavtal och på arbetstagarsidan har slptits eller
godkänts av organisation som enligt lagen (1976: 580) om me dbestämman-

^ i de i arbetslivet är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

^Sådana hyresvillkor i kollektivavtal som av ses i första stycket får tilläm-

pas även när en hyresgäst som inte är medlem av den avtalsslutande

^

arbetstagarorganisationen sysselsätts i arbete som avses med avtalet, om

^1^. arbetsgivaren ä r bunden av kollektivavtalet,

C|2,. hyresvärden och hyresgästen är överens om att villkoren skall tilläm­

pas eller villkoren ingår i hyre savtalet på grund a v beslut om villkorsänd-
png enligt 54 och 55 §§.

!⬢'.

I'?;

Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 16 § andra stycket,

! 74 ^,,i34, 36, 37, 49, 52, 54, 55 b, 62 eller 64 § överklagas genom besvär

:|inom tre veckor från den dag beslutet meddelades,

vy Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i I § sjätte stycket, 35, 40,

j'' 4|,J56 eller 59 § får inte överklagas.

⬢⬢

C ^
i' Senaste lydelse 1985: 183. �n dringen innebär att fjärde stycket upph ävs.

V, Senaste lydelse 1987:816.

'.Senaste lydelse 1987:816.

977

1(1

¬

background image

SFS 1988:408

73 § I hyreslvister som avses i 49, 54 eller 55 b § och i mål om åtgärdsfö­

reläggande enligt 16 § andra stycket eller om utdömande av vite enligt 62 §
skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i bostadsdomstolen
eller arbetsdomstolen, om inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbal­

ken.

1. Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1988.
2. De nya bestämmelserna i 12 kap. 55 b, 66 och 67 § § skall tilläm pas

även i frå ga om hyresav tal som har ingåtts före ikraftträdandet. Ett bes lut

om återbetalning av hyra enlig t 55 b § får dock inte avse tid fö re ikraftträ­
dandet.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.