SFS 1988:1257

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1988:1257
881257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1257

om ändring i jordabalken;

Utkom från trycket

den 16 december 198 8

utfärdad den I decem ber 1988.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 18 kap. 3 § jordabalken^ skall ha

följande lydelse.

18 kap.
3 § Bestämmelserna i 1 o ch 2 §§ äger ej tillämpning, om

1. handling på vilk en äganderätten grundats är för falskad eller på rätte

ägarens vägnar utfärdad av någo n som sak nade behörighet därtill eller är
ogiltig såsom tillkommen under sådant tvång som avses i 28 § lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område,

2. rätte ägaren, när han utfärdade den hand ling på vilke n äganderätten

grundats, var i konku rs eller omyndig eller handlade under inflyta nde av

rubbad själsverksamhet eller inte hade rådighet över den fasta egendomen
på grund av att en förvaltare enligt foräldrabalken var forordnad for
honom,

3. forvärvet enligt lag är og iltigt, enär det icke skett i föresk riven form

eller med iakttaga nde av andra föreskrivna villkor eller med samtycke av

' Prop. 1987/88; 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

' Balken omtryckt 1971:1209.

2877

¬

background image

s.

\

SFS 1988; 1257

någon vars rätt beröres eller med stöd av tillstånd eller annan åtgärd av

domstol eller annan myndighet.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.