SFS 1990:1127

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1990:1127
901127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1127

om ändring i jordabalken;

uikom Mn tryckn

den 14 de cember 1990

Utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 12 kap. 71 § jordabalken^ skall ha

följande lydelse.

12 kap.

71 § ' Hyrestvister som inte enligt 69 § skall prövas av hyresnämnden
skall, om de rör kollektivavtal eller tillämpning av ett sådant avtal i fall
som avses i 67 § andra stycket, tas upp av arbetsdomstolen eller en tings­

rätt enligt vad som föreskrivs i lagen (1974:371) om rättegången i ar-
betstvister.

Ett överklagande som avses i 70 § tas upp av arbetsdomstolen, om saken

rör kollektivavtal eller tillämpning av ett sådant avtal i fall som avses i 67 §

andra stycket, och i a nnat fall a v bostadsdomstolen. Besvärshandlingen
skall ges in till hy resnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. �ldre foreskrifter

gäller fortfarande i mål

1. där talan väckts vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet,

2. som eft er återvinning överlämnats till fastighetsdomstol före ikraft­

trädandet, eller

3. som enligt lagsökningslagen (1946 :808) hänskjutits till rä ttegång vid

fastighetsdomstol fore ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1990/91:32. JuU7, rskr. 62.

^ Balkcn omtryckt 1971 : 1209, 12 kap. omtr yckt 1984:694.

' Senaste lydelse 1987: 242. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

2103

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.