SFS 1991:611

910611.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:611

om ändring i j ordabalken;

uikom frän .rycket

Utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 12 kap. 65 a § jordabalken^ skall

ha följande lydelse.

12 kap.

65 a

Ingen får ta emot, träffa avtal om eller begära ersättning av

hyressökande för anvisning av bostadslägenhet för annat ändamål än

fritidsändamål. Sådan ersättning får dock utgå vid yrkesmässig bostadsför­

medling enligt grunder som föreskrivs av regeringen eller den myndighet

som regerin gen be stämmer.

1 fråga om en kommuns rätt att ta ut ers ättning vid bostad sförmedling

gäller särskilda bestä mmelser i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder
till bostadsförsörjningens främjande m. m.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter eller

fängelse i h ögst sex månader. �r brottet grovt döms till fängelse i hög st två

år.

Den som h ar uppburit otillåten ersättning är skyldig att betala tillbaka

den.

den I4juni 1991

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

ULF L�NNQVIST

Håkan Julius

(Bostadsdepartementet)

Prop. 1990/91:109, BoUIS, rskr. 335 .

12 kap. omtryckt 1984:694.

' Senaste lydelse 1988:408.

979

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.