SFS 1991:850

910850.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:850 Lag

uikom frän trycket

oiti ändring i jordabalken;

den 25 juni 19 91

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 8 kap. 8 och 32 §§, 12 kap. 8 och

26 §§ samt 13 kap. 26 § jordabalken skall ha följa nde lydelse.

8 kap.

8 §- Uppsägning skall vara skriftlig, om ej skriftligt erkännande av upp­

sägningen lämnas. I fal l som avses i 11 kap. 6 och 6 a §§ skall uppsägningen
dock alltid ske skriftligen. Uppsägning får ske hos den som är behörig att ta
emot arrendeavgift på jordägarens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges de n som sokes för uppsägning, dock

utan tillämpning av 12� 15 §§ delgivningslagen (1970:428).

Träffas ej den som sokes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i

rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av uppsäg­
ningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen

medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med fast
kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke någon

som a ngivits nu, skall uppsägningen i stället läggas i den söktes postlåda,
om sådan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts nu blivit fullgjort.

Har jordägare eller arrendator, hos vilken uppsägning skall ske, ej känt

hemvist här i riket och f inns ej heller känt ombud som har rätt att mottaga

' Prop. 1990/91: 126. LU34. rskr. 332.

f460

- Senaste Ivdclsc 1984:678.

¬

background image

uppsägning för honom, får uppsägningen ske genom kungörelse i P ost- och

SFS 199 .

Inrikes Tidningar.

En ansökan hos do mstol med yrkande att arrendeförhållande skall upp­

höra eller att arrendator skall avhysas g äller som uppsäg ning när delgiv­
ning skett i behörig ordning. Detsamma gäller en ansökan enligt lagen

(1990:746) om betal ningsforeläggande och handräckning om att arrenda­
tor skall avhysas.

Särskilda bestämm elser om innehållet i upps ägning av avtal om an lägg­

ningsarrende finns i 1 1 kap. 6 §.

32 § ' Arrendetvist som ej enligt 30 § ankommer på arrendenämnds

prövning skall upptagas av den fastighetsdomstol inom vars område fastig­

heten är belägen. �ve n klandertalan som avses i 31 § och ärende enligt
9 kap. 24 § upptages av denna domstol.

Om laga domstol i tvist med anledning av tillfällig upplåtelse av mark

för upp.«:tällning av fordon finns bestämmelse i 1 0 kap. 10 § rättegångsbal­

ken.

Tvist som efter klander mot arrendenämnds beslut är anhängig vid

domstol får återförvisas till nämnden.

12 kap.

8 §⬢* En upps ägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat

längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen

sker. Uppsägningen får dock, utom i fa ll som avses i 58 a §, var a muntlig,
om det är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvär­
den lämnar ett skrift ligt erkännande av uppsägningen. Uppsägningen får

ske hos den som är behörig att ta emot hyra på hyresvä rdens vägnar.

⬢Skriftliga uppsäg ningar skall delges den som söks för uppsäg ning i den

ordning som anges i 8 kap . 8 § andra och tredje styckena, om inte annat
följer av tredje eller fjärde styckena i denna paragraf .

Har den so m söks för uppsägning hemvist här i landet och är det inte

fråga om en upp sägning i fortid enligt 42 § eller en sådan uppsägning som

avses i 58 §, får uppsägningen sändas i rek ommenderat brev. Uppsäg ning­
en a nses då ha skett när den har avlämnats for postbefordran under den
söktes vanliga adress. Har hyresgästen lämnat hyresvärden uppgi ft om en

adress, under vi lken meddelanden til l honom ska ll sändas, anses den som

hans vanliga adress. I annat fa ll anses den uthyrda lägenhetens adress som
hyresgästens vanliga adress.

Om en hyresv ärd eller en hyresg äst, vars avtal skall sägas upp, inte har

något känt hemvist här i landet och om det inte heller finns något känt

ombud som har rätt att ta emo t uppsägning for honom, får uppsägning ske
genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

En ansökan hos domstol med yrkande att hyresförhållandet skall upphö­

ra e ller att hyresgäst skall avhysas gä ller som uppsägn ing när delgivning

skett i behörig ordning. Detsamma gäller en ansökan enligt lagen
(1990; 746) om betalningsföreläggande och handräckning om att hyresgäst
skall avhysas.

' Senaste lydelse 1981:849.

Senaste lydelse 19 88:927.

1461

¬

background image

⬢I

SFS 1991:850

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av hyresavtal som

gäller lokaler finns i 58 och 58 a §§.

26

Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten

för att utöva nödvändig tillsyn.eller utföra förbättringsarbeten som inte

kan uppskjutas utan skada. När lägenheten är ledig till uthyrning, är
hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig t id.

Efter tillsägelse minst en månad i förväg får hyresvärden i lägenheten

låta utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsent­
ligt h inder eller men i n yttjanderätten. Sådana arbeten får dock inte utan
hyresgästens medgivande utföras under den sista månad som hyresförhål­
landet består. Vill hyre svärden utföra annat arbete i lägenheten, får hyres­
gästen inom en vecka från det att han fick meddelande om detta säga upp

avtalet till upphörande. Sådant arbete får inte utan hyresgästens medgi­

vande påbörjas förrän avtalet sålunda kunnat bringas att upphöra. Be­

stämmelserna i det ta stycke gäller inte arbete som hyresvärden har utfäst

sig att utföra åt hyresgästen eller som han genom ett åtgärdsföreläggande

har ålagts att utföra.

I fall som anges i första eller andra stycket skall hyresvärden tillse att

hyresgästen ej förorsakas större olägenhet än nödvändigt. Skada som för­

orsakas hyresgästen genom arbete som avses i andra stycket skall ersättas
av hyresvärden, även om skadan icke beror på hans försummelse.

Hyresgästen är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjanderätten, som

föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastig heten, även

om den av honom hyrda lägenheten inte besväras av ohyra. Därvid gäller

17 § andra stycket.

Underlåter hyresgästen a tt bereda hyresvärden tillträde till lägenheten

när denne har rätt till det, får kronofogdemyndigheten meddela särskild

handräckning. I fråga om s ådan handräckning finns bestämmelser i lag en

(1990: 746) om betalningsföreläggande och handräckning.

13 kap.

26

Bestämmelserna i utsökning sbalken, konkurslagen (1987; 672) och

lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning angående
fast egendom och rättighet däri tillämpas också i fråga om tomträtt.

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv som avser tomträtt är

denna likställd med fast eg endom.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen b estämmer. �ldre föreskrif­

ter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggan­

de och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.

1462

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

' 12 kap. omtryckt 1984:694.

'' Senaste lydelse 1987:679.

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.