SFS 1991:1548

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1991:1548
911548.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1548 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 jordabalken;

den 16 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs att 18 kap. 3 § jordabalken^ skall ha

följande lydelse.

18 kap.

3 §' Bestämmelserna i 1 och 2 §§ äger ej tillämpning, om

1. handling på vilken äganderätten grundats är förfalskad eller på rätte

ägarens vägnar utfärdad av någon som saknade behörighet därtill eller är
ogiltig såsom tillkommen under sådant tvång som avses i 28 § lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område,

2. rätte ägaren, när han utfärdade den handling på vilken äganderätten

grundats, var i konkurs eller omyndig eller handlade under påverkan av en

psykisk störning eller inte hade rådighet över den fasta egendomen på

grund av att en förvaltare enligt föräldrabalken var förordnad för honom,

3. förvärvet enligt lag är ogiltigt, enär det icke skett i föreskriven form

eller med iaktta gande av andra föreskrivna villkor eller med samtycke av

någon vars rätt beröres eller med stöd av tillstånd eller annan åtgärd av

domstol eller annan myndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:194, 1991/92:LUn, rskr. 42.

^ Balkcn omtryckt 1971; 1209.

^ Senaste lydelse 1988; 1257.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.