SFS 1992:126

920126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:126

om ändring i jordabalken;

utkom frän trycket

den 31 mars 1992

utfärdad den 19 mars 1992.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs i fråga om jordabalken^

dels att 12 kap. 72 § skall upphöra att gälla,
dels att 12 kap. 71 och 73 §§ skall ha följande lydelse.

12 kap.

71

Ett överklagande som avses i 70 § tas upp av bostadsdomstolen.

Besvärshandlingen skall ges in till hyresnämnden.

' Prop. 1991/92:84, AU6, rskr, 132.

' Balkcn omtryckt 1971: 1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.
' Senaste lydelse 1990: 1127. �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

269

¬

background image

SFS 1992:126

73 §⬢' I hyrestvister som avses i 49, 54 eller 55 b § och i mål om åtgärdsfö-?

reläggande enligt 16 § andra stycket eller om utdömande av vite enligt 62§

skall vardera parten svara for sin rättegångskostnad i bostadsdomstolen,
om inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992. Mål som före ikraf tträdandet

kommit in till arb etsdomstolen men ä nnu inte avgjorts handläggs enligt

äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1988:408.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.