SFS 1992:1460

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1992:1460
921460.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1460

om ändring i jordabalken;

Utkom från trycket

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 4 och 7 §§ jordabalken^

skall ha följande lydelse.

2 kap.

4

Föremål som nyttjanderättshavare eller eljest annan än fastighets­

ägaren tillfört fastigheten hör ej till denna, om icke föremålet och fastighe­

ten kommit i samme ägares hand. Detsamma gäller i fråga om föremål
som enligt 3 § kan höra till fastigheten och tillförts denna av fastighetsäga­

ren utan att han ägde föremålet. Har fastighetsägaren tillfört fastigheten
föremål som enligt 3 § kan höra till fastigheten och som han förvärvat
under villkor att överlåtaren har rätt att återtaga föremålet om förvärvaren

åsidosätter vad som åligger honom enligt överlåtelseavtalet, hör föremålet

icke till fastigheten så länge villkoret gäller.

Omfattas föremål, som tillförts fastighet av annan än fastighetsägaren,

av företagshypotek och har föremålet och fastigheten kommit i s amme
ägares hand genom att fastighetsägaren förvärvat verksamheten eller nä­

ringsidkaren förvärvat fastigheten, hör föremålet likväl icke till fastighe­

ten, om det icke upphört att omfattas av hypoteket eller, i det fall närings-

' Prop. 1992/93:23, bet. 1992/93: LU25, rskr. 1992/93:130.

' Balkcn omtryckt 1971:1209.

' Senaste lydelse 1984:651.

3525

1

¬

background image

SFS 1992:1460

idkaren förvärvat fastigheten, om icke sex månade r förflutit från det han

sökt lagfart på sitt fång. Har inteckningsborgenären före utgången av
angivna tid väckt talan om betalning och anmält detta till inskrivnings­

myndigheten för det område där fastigheten ligger, hör föremålet ej till

fastigheten, om icke två månader förflutit från det talan avgjorts genom
dom eller beslut som v unnit laga kraft.

I lagen (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av

fastighet som tillhör staten, m.m. finns särskilda bestämmelser om att
föremål som tillhör staten upphör att höra till fastigheten.

7 §'' �verlåtelse av föremål som hör till fastighet gäller ej mot tredje

man, förrän föremålet skiljes från fastigheten på sådant sätt att det ej

längre kan anses höra till de nna.

Om verkan av vissa överlåtelser från staten, av exekutiv försäljning av

föremål som hör till fastighet och av ianspråktagande av sådant föremål

genom expropriation finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1972:720.

I

fd/i"

(.fil

I

la

0if

ria

Dölia

LH: )

IM

täl
idiini;

tm.

öiiligi

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.