SFS 1992:1209

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1992:1209
921209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1209 Lag

utkom frän trycket

om ändring i jordabalken;

den 21 december 1992

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 2, 3, 5 och 7 §§ jordabal­

ken^ skall ha följande lydelse.

3 kap.

'i

2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och
medför detta olägenhet f�r fastighetens ägare, får denne taga bort roten
eller gr enen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra
åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Om en fastighet är upplåten med tomträtt, skall vad som i första stycket

sägs om fastighetens eller områdets ägare i stället gälla tomträttsh avaren.

3

Den som ämnar utföra eller låta utföra grävning eller liknande

arbete på sin mark skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig
för att förebygga skada på angränsande mark. Bestämmelser om ersättning

för skador till följd av grävning eller lilcnande arbete finns i miljöskade­

lagen (1986.* 225).

2908

' Prop. ] 992/93; 6, bet. ] 992/93: LU8, rskr. 1992/93:46.

^ Balken omtryckt 1971:1209.

Senaste lydelse 1986:226.

¬

background image

Medför skyddsåtgärd uppenbarligen högre kostnad än den skada som

SFS 1992:1209

åtgärden avser att förebygga, får åtgärden underlåtas. Skadan skall dock
ersättas enligt bestämmelserna i miljöskadelagen. Om det begärs, skall

säkerhet enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos
länsstyrelsen for ersättningen innan arbetet böljar.

�r byggnad eller annan anläggning, som hör till angränsande mark, till

följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhållet, av sådan

beskaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att förebygga

skada med anledning av arbete som inte sträcks nedanför vanligt källar-
djup, skall åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare. Om

anläggningen hör till en tomträtt, skall åtgärden i stället bekostas av
tomträttshavaren.

5 §'' �&tgärder for att förebygga skada till följd av grävning eller liknande
arbete får vidtas på annans mark, om det är nödvändigt för att undvika
oskälig kostnad eller annan synnerlig olägenhet. Skada och intrång skall
ersättas. Den som enligt 3 § tredje stycket skall bekosta arbetet är dock inte

berättigad till ersättning. Om det begärs, skall säkerhet enligt vad som sägs

i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos länsstyrelsen for ersättningen innan

arbetet böijar.

7

Har byggnad eller annan anläggning uppförts så att den skjuter in på

angränsande mark, och skulle anläggningens borttagande eller förändring
medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är

denne ej skyldig att avträda den mark som sålunda tagits i anspråk, förrän

anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Vad som sagts nu gäller dock
ej, om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande

marken med avsikt eller av grov vårdslöshet och, när anläggningen överlå­

tits till annan, denne ägde kännedom därom vid sitt forvärv.

Den angränsande markens ägare är berättigad till ersättning for det

intrång som anläggningen medför för honom. Om marken fore intrånget
har upplåtits med tomträtt, är tomträttshavaren berättigad till ersättning

för det intrång som anläggningen medför för honom.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. Har intrång som avses i 3 kap. 7 § inletts före ikraftträdandet, gäller

äldre bestämmelser om rätten till ersättning.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(J ustitiedepartementet)

''Senaste lydelse 1981:784.

' Senaste lydelse 1987; 132.

2909

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.