SFS 1973:1145

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1973:1145
731145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:1145

om ändring i jordabalken;

Utfärdad den 14 december 1973.

7 januari 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 2 kap. 1 § jordabalken^

skall ha neda n angivna lydelse.

2 kap.

1 § Till fastighet hör

byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbragts i eller

ovan jord för stadigvarande bruk,

på rot stående träd och andra växter,
naturlig gödsel.

Till fastighet hör även sådan byggnad eller annan anläggning som är

uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk
vid utövning a v servitut till f örmån för fastigheten och icke hör till den
fastighet dä r den finns. Detsamma gäller i fråga om ledning för vilken

beviljats ledningsrätt, om vid förrättning enligt ledningsrättslagen (1973;

1144) förordnats att rätten skall höra till fastigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1973: 157, CU 34, rskr 390 .

- Omtryckt 1971:1209.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.