SFS 1975:641

750641.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:641

om ändring i jordabalken;

utkom frän trycket

utfärdad den 5 juni 1975.

den 19 augusti

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 4 kap. 25 §, 12 kap. ^ 53 och

60 §§ samt 13 kap. 19 § jordabalken skall ha nedan angivna lydelse.

4 kap.

25 § I fråga om s äljarens rätt till ränta på köpeskillingen gäller bestäm­

melserna i räntelagen (1975:635).

Om köpet enligt förbehåll i köpehandlingen häves på grund av ute­

bliven betalning av köpeskillingen, skall köparen ersätta säljaren

dennes skada.

12 kap.

53 § Skall hyresgäst enligt hyresnämndens eller bostadsdomstolens

beslut utge högre hyra för förfluten tid än som skolat utgå förut, är

hyresrätten icke f örverkad på grund av dröjsmål med betalning av det

överskjutande beloppet, om betalningen sker inom en månad från den
dag då beslutet vann laga kraft. Vad som sagts nu gäller ej, om

skyldighet att flytta inträder för hyresgästen inom kortare tid än två

månader efter nämnda dag.

På överskjutande belopp skall hyresgästen betala ränta som om

beloppet förfallit till betalning samtidigt med den förut utgående

hyran. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975: 635) för tiden innan be­
slutet vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden dä refter.

1 beslutet får anstånd medges med betalningen av det överskjutande

beloppet jämte ränta som avses i an dra stycket, om skäl föreligger till

det. Medges anstånd, får bestämmas att ränta till förfallodagen skall

beräknas enligt 5 § räntelagen.

60 § I mål om ersättning enligt 57 § skall rätten på yrkande av

hyresgästen, om hyresvärden medger skyldighet att utge ersättning

eller sådan skyldighet fastställts genom dom som vunnit laga k raft, för-

' Prop. 1975:102, LU 30, rskr 234.

1331

^ 12 kap. omtryckt 1974:1083.

⬢v-

. ^

'V

¬

background image

SFS 1975:641

plikta hyresvärden att utge förskott i avräk ning på den ersättning som

kan komma att bestämmas.

Första stycket äger ej tillämpning, om det är uppenbart att för­

skottet blir obetydligt. Har beslut i fråga om förskott meddelats, får

nytt yrkande om förskott ej upptagas till prövning förrän tre månader
förflutit sedan det föregående beslutet vann laga kraft.

Beslut i fråga om förskott får meddelas utan huvudförhandling.

Innan beslut meddelas, skall parterna beredas tillfälle att yttra sig. Mot
beslut som meddelats under rättegången skall talan föras särskilt. Mot
hovrättens beslut får talan ej föras.

Har hyresgästen uppburit förskott som överstiger den slutligt be­

stämda ersättningen, är han skyldig att till hyresvärden betala tillbaka

det överskjutande beloppet jämte ränta. Räntan beräknas enligt 5 §

räntelagen (1975: 635) för tiden från dagen fö r beloppets mottagande till
dess ersättningen blivit slutligt bestämd genom dom som vunnit laga kraft
och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

13 kap.

19 § När den genom uppsägningen bestämda tillträdesdagen är inne
och lösesumman nedsatts enligt 18 §, upphör tomträtten med däri upp­

låtna rättigheter och blir inskrivningar i denna utan verkan. Innan

nedsättning skett, får tillträde ej äga rum utan tomträttshavarens
medgivande.

Har tomträtten frånträtts på den genom uppsägningen bestämda

tillträdesdagen men ä r lösesumman då ännu icke nedsatt, är fastighets­

ägaren skyldig a tt betala ränta till tomträttshavaren. Räntan beräknas

enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från tillträdesdagen till dess ned ­
sättning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet.

Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller

äldre bestämmelser även för tiden därefter.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

1332

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.