SFS 1975:1085

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1975:1085
751085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1085 Lag

Utkom från trycket

den 18 dec. 1975

utfärdad den 4 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 7 kap. 18 och 19 §§, 20 kap. 10,

12 och 13 §§, 22 kap. 12 § och 23 kap. 6 § jordabalken^ skall ha nedan an­

givna lydelse.

7 kap.

18 § Har den som överlåtit fastigheten försummat att göra förbehåll en­
ligt 11 § första stycket och kommer upplåtelse av nyttjanderätt eller servi-
tut till följd därav ej att gälla mot den nye ägaren, skall överlåtaren ersätta
rättighetshavaren dennes skada. Rätt till ersättning tillkommer dock ej rät-
tighetshavaren, om han låtit inskrivning av rättigheten dödas utan överlå­
tarens samtycke.

19 § Kommer till följd av exekutiv försäljning av fastighet upplåtelse av

nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft ej att gälla mot den nye

ägaren, skall den från vilken försäljningen ägt rum ersätta rättighetshava­
ren dennes skada. Har rättigheten bevarats genom att rättighetshavaren
tillskjutit medel enligt lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast
egendom, har rättighetshavaren såsom skadestånd rätt till ersättning för
tillskott i den mån detta ej överstiger värdet av rättigheten. Om upplåtelsen
skett utan vederlag, äger vad som sagts förut tillämpning endast om fastig­
heten sålts för annat ändamål än till be talning av fordran för vilken den på
grund av utmätning eller eljest svarar.

Rätt till ersättning enligt första stycket tillkommer ej rättighetshavare,

om han låtit inskrivning av rättigheten dödas utan fastighetsägarens sam­
tycke eller om han genom överenskommelse vid exekutiv auktion låtit rät­
tighetens företrädesläge försämras. �r det uppenbart att rättigheten ändå
skulle ha gått förlorad, äger vad som sagts nu icke tillämpning.

20 kap.

10 § Kan den som påstår sig ha förvärvat fast egendom ej förete sin fång­
eshandling eller är hans fångeshandling bristfällig, skall inskrivningsmyn­

digheten på hans begäran utsätta sammanträde för utredning angående

äganderätten till fastigheten (lagfartssammanträde). Sådant sammanträde
skall även utsättas, om det begäres av den som enligt 4 § får söka lagfart på
föregående ägares förvärv och dennes fångeshandling ej kan företes eller

är bristfällig.

Ansökan om lagfartssammanträde skall göras skriftligen och innehålla

redogörelse för vad som sökanden vet om förvärvet och om anledningen

till a tt fångeshandlingen icke kan företes eller att den är bristfällig. 1 sist

angivna fall skall fångeshandlingen inges. Sökanden skall vidare inge intyg
om vad som fastighetslängden utvisar angående äganderätten under de tio

1946

'Prop. 1975/76:21, LU I, rskr 43.

^ Balken o mtryckt 1971: 1209.

¬

background image

åren närmast före ansökningen och den skriftliga utredning i övrigt som
kan finnas tillgänglig.

12 § Vid lagfartssammanträde skall genom förhör med sökanden eller på

annat lämpligt sätt inhämtas upplysningar om förv ärvet och såvitt möjligt
även utredas vem eller vilka som under de tio åren närmast före ansökan
innehaft fastigheten med äganderättsanspråk. Protokoll skall föras rörande
vad som förekommit vid sammanträdet och i övrigt framkommit i ärendet.

Sedan protokollet uppsatts, skall ansökan om lagfart på egendomen, un­

der åberopande av protokollet såsom fångeshandling, anses gjord på den
inskrivningsdag som infaller närm ast därefter.

Kostnaden för lagfartssammanträde betalas av sökanden. Kostnad för

syn betalas dock av staten.

13 § Om det på grund av innehållet i protokollet och vad som i övrigt

framkommit måste antagas, att det påstådda förvärvet ägt rum samt att det

är giltigt och kan göras gällande, skall den omständigheten att endast pro­
tokollet åberopas som fångeshandling ej utgöra hinder mot lagfart.

Har i fall som avses i första stycket förvärvaren eller någon som härleder

sin rätt från honom innehaft fastigheten med äganderättsanspråk under de
tio åren nä rmast före det år då lagfartsansökan företages till prövning, ut­

gör omständighet som a vses i 7 § 2 hinder mot lagfart endast om inskriv­

ning eller anteckning, som grundar sig på annans äganderätt till fastigheten

eller anspråk därpå, skett i fastighetsboken under nämnda tid.

I ärende om lagfart som avses i denna paragraf skall, om så finnes erfor­

derligt, inhämtas yttrande från kammarkollegiet. Kollegiet får föra talan

mot beslut, varigenom lagfart beviljats.

SFS 1975; 1085

22 kap.

12 § På ansökan av innehavare av pantbrev eller vilandebevis skall an­
teckning göras i fa stighetsboken om innehavet. �r annan förut antecknad

som innehavare, skall inskrivningsmyndigheten sedan anteckning om det
nya innehavet skett avföra den tidigare anteckningen och underrätta den

som var antecknad som innehavare om åtgärden genom rekommenderat

brev. Skyldighet att underrätta tidigare antecknad innehavare föreligger

dock icke, om det är uppenbart att underrättelsen saknar betydelse för ho­

nom. Föreligger anledning till antagand e att sökanden icke innehar pant­
brevet eller beviset, skall föreläggande meddelas honom att uppvisa detta.

Anmäler den som antecknats som innehavare att innehavet upphört,

skall anteckningen avföras.

23 kap.

6 § Inskrivning får på ansökan av rättighetshavaren dödas helt eller till

viss del (dödning). Har rättigheten upphört helt eller till viss del, får in­

skrivningen på ans ökan av fastighetsägaren dödas till motsv arande del.

Inskrivning får avföras, om det är uppenbart att den inskrivna rättighe­

ten icke gäller i fastighe ten.

1947

¬

background image

SFS 1975:1085

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Johan Lind
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.