SFS 1984:401

840401.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om amidrmg i jordabalkeini;

utkom Mn trycket

den 19 juni 1984

utfårdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 12 kap. 42 § jordabalken^ skall ha

nedan angivna lydelse.

12 kap.

42

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden således berättigad att

uppsäga avtalet,

1. om hyresgästen dröjer med betalning av hyra som utgår i pengar

utöver två vardagar efter förfallodagen och annat ej följer av 53 §, dock, i

fall då hyran skall betalas i förskott för längre tid än en månad, endast om

hyresgästen dröjer med betalning av den på en kalendermånad belöpande
hyran utöver två vardagar efter månadens böljan eller, såvitt angår hyran

för första kalendermånaden under hyresförhållandet, efter förfallodagen,

' Prop. 1983/84: 105, JuU 25. rskr 332.

^ B alken omtryckt 197 1: 1209, 12 kap. omtryckt 1979: 252.

^ Senaste lydelse 1980: 893.

981

¬

background image

SFS 1984:401

2. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hy­

resrätten eller eljest sätter annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i

andra hand och ej efter tillsägelse vidtager rättelse utan dröjsmål,

3. om lägenheten användes i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen icke

efter tillsägelse vidtager rättelse utan dröjsmål,

4. om hyresgästen eller annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller

lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekom­

mer i lägenheten eller genom underlåtenhet att underrätta hyresvärden

därom bidrager till att ohyran sprides i fastigheten,

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om hyresgästen eller

annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosät­

ter något av vad som enligt 25 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande

eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger hyresgäst och

rättelse icke utan dröjsmål sker efter tillsägelse,

6. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och hyresgästen ej

kan visa giltig ursäkt,

7. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver

hans åligganden enligt detta kapitel, och det måste anses vara av synnerlig
vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgöres,

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del nyttjas för näringsverksam­

het eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till ej

oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbin­

delser mot ersättning.

Hyresrätten är icke förverkad, om det som ligger hyresgästen till last är

av ringa betydelse.

Uppsäges avtalet har hyresvärden rätt till ersättning för skada.

Denna lag trä der i kraft den 1 jul i 1984 och tillämpas även på avtal som

har slutits före lagens ikraftträdande. Till grund för förverkande enligt

första stycket 8 i dess nya lydelse får läggas endast förfarande efter lagens

ikraftträdande.

På regeringens vägnar

I a

0

: u'
10

& "

! C

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

acfa

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.