SFS 1985:928

850928.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1985:928

Lag

Utkom från trycket

om ändring i jordabalken;

den 1 2 december 1985

Utfärdad den 5 decemb er 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 kap. 23 § jordabalken" skall ha

följande lydelse.

9 kap.

23 § Avräkning mellan jordägaren och arrendatorn skall ske, när arren­
destället avträdes. Avräkning skall även ske vid tidigare tidpunkt i den

mån avtal därom träffats. I samband med förlängning av arrendeavtalet

skall avräkning alltid ske. om mer än nio år förflutit från tillträdet eller från

närmast föregående avräkning.

Om ej annat avtalats, skall avräkning grundas på syn vid avräkningspe­

riodens början och slut.

Vid avräkningen skall b eaktas om kostnaderna för att avhjälpa de brister

som förelåg vid avräkningsperiodens början har förändrats under peri­
oden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.
2. Den nya bestämmelsen i 9 kap. 23 § tredje stycket skall tillämpas

också beträffande avräkningsperioder som löper vid ikraftträdandet. Detta
gäller dock inte, om parterna i arrende avtalet har reglerat hur kostnadsför­
ändringar skall beaktas eller om det med hänsy n till arrendevillkoren och
omständigheterna vid arrendevillkorens tillkomst skulle vara oskäligt att

tillämpa den nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

2110

' Prop. 1984/85:197. LU 1 985/86:11, rskr 34.

- Ba lken omtryckt 19 71:1209.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.