SFS 1990:1387

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1990:1387
901387.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1387

om ändring i jordabalken;

Utkom från trycket

den 28 december 1990

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs att 7 kap. 16 § jordabalken^ skall ha

följande lydelse.

7 kap.
16 §' Efter exekutiv försäljning av fastighet gäller upplåtelse av nyttjan­

derätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft mot den nye ägaren endast om

försäljningen skett under förbehåll om rättighetens bestånd enligt 12 kap.
utsökningsbalken eller rättigheten enligt samma kapitel är skyddad utan
förbehåll. �r fastigheten taxerad som hyreshusenhet, gäller dock upplåtel­

ser som avser hyra av en bosta dslägenhet med obestämd hyrestid och som

grundar sig på en skriftlig handling alltid mot den nye ägaren, om hyresgäs­

ten har tillträtt lägenheten före den exekutiva försäljningen.

Bestämmelser om verkan av underlåtenhet att uppsäga arrende- eller

hyresavtal som enligt första stycket ej gäller mot ny ägare f inns i 12 kap.
utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

' Prop. 1990/91:47, SkU6, rskr. 80.

^ Balken omtryckt 1971: 1209.

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1984:694.

2525

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.