SFS 2018:270 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2018:270 Lag om ändring i jordabalken
SFS2018-270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jordabalken

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att 19 kap. 22 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 19 kap. 25 a §, och närmast före

19 kap. 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

19 kap.
22 §
3 Om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar
oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skriv-
fel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, ska inskrivnings-
myndigheten rätta uppgiften. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället
för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning).

Om åtgärden kan bli till skada för en ägare eller en innehavare av en

panträtt eller en innehavare av en rättighet för vilken inskrivning är beviljad
eller sökt, ska det inbördes företrädet mellan de berörda förvärven bestäm-
mas efter vad som är skäligt.

I fall som avses i första stycket ska 26 § förvaltningslagen (1986:223) inte

tillämpas.

Begränsning av behandling av personuppgifter
25 a § Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller
inte i fråga om personuppgifter i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2008:153.

SFS

2018:270

Publicerad
den

2 maj 2018

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.