SFS 1993:407 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1993:407 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1993_407 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1030

SFS 1993:407 Lag

om ändring i jordabalken;

Utkom från trycket

den 8 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 1, 32, 39 och 65 a §§

jordabalken skall ha följande lydelse.

12 kap.

1 §2 Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts

till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits
genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans med

lägenheten, skall detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden skall använ-
das för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än

jordbruk. Förenas ett tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med

upplåtelse av såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, skall kapitlet
tillämpas, om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtel-
sen av jorden.

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en

inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet
än bostadslägenhet.

Vad som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller sådana samboför-

hållanden där en ogift kvinna och en ogift man bor tillsammans under
äktenskapsliknande förhållanden.

Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan

mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej annat
anges.

Omfattar hyresavtalet fler än tio bostadslägenheter, som hyresgästen

skall hyra ut i andra hand, får parterna avtala om förbehåll som strider
mot vad som sägs i detta kapitel om sådana lägenheter, under förutsättning
att förbehållet inte strider mot bestämmelserna om lokaler och inte heller
avser rätten till förlängning av avtalet eller grunderna för fastställande av
hyresvillkoren i samband med sådan förlängning. Ett sådant förbehåll
gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. Godkännande behövs
dock inte om staten, kommun, landstingskommun, kommunalförbund,
allmännyttigt bostadsföretag eller aktiebolag, som helt ägs av en kommun
eller landstingskommun, är hyresvärd.

32 §3 Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens sam-
tycke, om ej annat följer av 34 � 37 §§.

Vägras samtycke utan skälig anledning eller lämnar hyresvärden ej be-

sked inom tre veckor efter det att samtycke begärdes, får hyresgästen säga
upp hyresavtalet.

1

Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351.

2

Senaste lydelse 1987: 1275. �ndringen innebär att sjunde stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1987: 1276. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

background image

1031

SFS 1993:407

39 §4 Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplå-
ta lägenheten i dess helhet utom i fall som avses i andra stycket eller i 40 §.

Har en bostadslägenhet upplåtits till en kommun, får kommunen upplå-

ta lägenheten i dess helhet i andra hand. Hyresvärden skall genast under-
rättas om upplåtelsen.

65 a §5 Ingen får ta emot, träffa avtal om eller begära ersättning av
hyressökande för anvisning av bostadslägenhet för annat ändamål än
fritidsändamål. Sådan ersättning får dock utgå vid yrkesmässig bostadsför-

medling enligt grunder som föreskrivs av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter eller

fängelse i högst sex månader. �r brottet grovt, döms till fängelse i högst två
år.

Den som har uppburit otillåten ersättning är skyldig att betala tillbaka

den.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

4

Senaste lydelse 1987: 1276. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

5

Senaste lydelse 1991:611. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.