SFS 1993:1418 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1993:1418 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1993_1418 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1418 Lag

om ändring i jordabalken;

Utkom från trycket
den 21 december 1993

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 20 § jordabalken2 skall ha

följande lydelse.

13 kap.

20 § Det nedsatta beloppet jämte upplupen ränta skall av länsstyrelsen
utbetalas till den som är berättigad därtill. Utan fastighetsägarens medgi-
vande får utbetalning dock ej ske före tillträdesdagen. Ränta som upplupit

före tillträdesdagen tillfaller fastighetsägaren.

Svarar tomträtten för beviljad eller sökt inteckning, äger bestämmelser-

na om fördelning av köpeskilling för exekutivt försåld fast egendom mot-
svarande tillämpning. Har rätten bestämt lösesumman till högre belopp än
tomträttshavaren yrkat och uppstår, efter betalning av de fordringar som
skall utgå ur denna, överskott som ej faller inom det yrkade beloppet,
återställes överskottet till fastighetsägaren.

Sammanträde för fördelningen hålls så snart det kan ske. Kallelse till

sammanträdet sänds genom länsstyrelsens försorg minst två veckor i för-
väg till tomträttshavaren och kända borgenärer som har panträtt i tomträt-
ten. Om borgenär är okänd, införs kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar.

De med fördelningen förenade kostnaderna betalas av fastighetsägaren.

1

Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3672

background image

SFS 1993:1418

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Micha 1 Koch
(Justitiedepartementet)

3673

ë

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.