SFS 1994:445 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1994:445 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1994_445 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:445

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 12 § jordabalken2 skall ha

följande lydelse.

6 kap.

12 §3 Avser inteckning endast en fastighet och säljs denna exekutivt, är
inteckningen, sedan försäljningen vunnit laga kraft och köpeskillingen

betalats, utan verkan till belopp som enligt sakägarförteckningen inte täcks
av köpeskillingen, behållen avkastning eller andra influtna medel, om inte
kronofogdemyndigheten förordnat om fortsatt inteckningsansvar. Har
medel influtit genom särskild försäljning av tillbehör, är inteckning utan
verkan till belopp som ur medlen utfallit på pantbrevets belopp.

Avser inteckning flera fastigheter gemensamt och säljes dessa på exeku-

tiv auktion enligt gemensam sakägarförteckning, äger första stycket mot-
svarande tillämpning. Sker försäljningen enligt särskilda sakägarförteck-
ningar, förlorar inteckningen sin verkan, om ej kronofogdemyndigheten
förordnat om fortsatt inteckningsansvar. Säljes endast någon eller några av

1

Prop. 1993/94: 191, bet. 1993/94: LU30, rskr. 1993/94:350.

2

Balken omtryckt 1971: 1209.

3

Senaste lydelse 1981: 784. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

791

background image

792

SFS 1994:445

fastigheterna, blir inteckningen såvitt angår försåld fastighet helt utan
verkan, om ej kronofogdemyndigheten forordnat om fortsatt intecknings-
ansvar, och såvitt angår annan fastighet utan verkan till den del medel
utfallit på pantbrevets belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.