SFS 1994:449 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1994:449 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1994_449 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

799

1

Prop. 1993/94: 197, bet. 1993/94: LU33, rskr. 1993/94:349.

2

Balken omtryckt 1971: 1209.

SFS 1994:449
Utkom från trycket
den 7 juni 1994

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2
dels att 6 kap. 1 och 2 §§ samt 22 kap. 5, 8 a och 13 §§ skall ha följande

lydelse,

dels att det i balken skall införas två nya paragrafer, 22 kap. 5 a och

5 b §§, av följande lydelse.

6 kap.

1 § �gare av en fastighet, som vill upplåta panträtt i denna till säkerhet

för fordran,,har rätt att i den ordning som anges i 22 kap. hos inskrivnings-
myndigheten erhålla inskrivning i fastigheten av visst penningbelopp (in-
teckning). Bevis om inteckningen kallas pantbrev. Ett pantbrev utfärdas
antingen i skriftlig form (skriftligt pantbrev) eller genom registrering i
pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister (data-
pantbrev).

Inteckning kan enligt 22 kap. beviljas i flera fastigheter (gemensam

inteckning). Gemensam inteckning kan också uppkomma genom att in-
tecknad fastighet delas.

2 § Panträtten upplåtes genom att fastighetens ägare överlämnar pant-
brevet som pant för fordringen.

Ett datapantbrev skall anses ha överlämnats till borgenären, när denne

eller någon som företräder honom har registrerats som pantbrevshavare i
pantbrevsregistret.

Bestämmelser om fastighetsägarens rätt när pantbrev icke alls eller

delvis utnyttjats för pantsättning (ägarhypotek) finns i 9 §.

background image

SFS 1994:449

22 kap.

5 § Om det inte finns hinder enligt 3 eller 4 §, skall inskrivningsmyndig-
heten bevilja inteckning. Om ansökningen tidigare har förklarats vilande,
får den dock inte beviljas förrän vilandebeviset har givits in.

5 a § När en inteckning har beviljats, skall ett pantbrev utfärdas på
grundval av inteckningen. Skriftliga pantbrev utfärdas av inskrivnings-
myndigheten, om inte annat följer av lagen (1994:448) om pantbrevsregis-

ter. Datapantbrev utfärdas av Centralnämnden för fastighetsdata.

Om ett datapantbrev utfärdas i stället för ett tidigare utfärdat skriftligt

pantbrev, förlorar det skriftliga pantbrevet sin giltighet. Utfärdas ett skrift-
ligt pantbrev i stället för ett tidigare utfärdat datapantbrev, förlorar data-
pantbrevet sin giltighet.

Det finns särskilda bestämmelser om skyldighet för inskrivningsmyn-

digheten att utfärda nytt pantbrev eller vilandebevis i stället för dödad
sådan handling samt att i visst fall bevilja inteckning och utfärda pantbrev
när ersättning på grund av brandförsäkringsavtal tillfallit borgenär som
har panträtt för sin fordran.

5 b § Om det efter en exekutiv försäljning har deponerats medel som
motsvarar pantbrevs belopp, skall inskrivningsmyndigheten på ansökan
av fastighetens nya ägare utfärda nytt pantbrev på grundval av inteckning-
en. Det förra pantbrevet gäller därefter endast rätten till de deponerade
medlen.

8 a §3 Inteckningar som besvärar endast en fastighet får på ansökan av

fastighetsägaren och efter medgivande av pantbrevens innehavare
sammanföras till en inteckning (sammanföring). Denna inteckning skall

gälla med den företrädesrätt som tillkommer den av de i sammanföringen

ingående inteckningarna som gäller med sämsta rätt.

Sammanföring får ske endast om inteckningarna besvärar hela fastighe-

ten och har inbördes lika rätt eller gäller omedelbart efter varandra eller
efter varandra med avbrott endast för inskrivning av rättighet.

Inteckningar som är införda i pantbrevsregistret får sammanföras en-

dast om samtliga inteckningar som omfattas av åtgärden är införda i
registret och har samma pantbrevshavare.

Inteckning som avses i första stycket skall förklaras gälla för ett lägre

belopp än det vartill de sammanförda inteckningarna sammanlagt uppgår,
om sökanden begär det och pantbrevens innehavare medger det.

13 § När en innehavare av pantbrev lämnar sitt medgivande till sådana

åtgärder som anges i 7 � 11 §§, fordras att pantbrevet ges in eller, i fråga om
datapantbrev, att det finns hinder mot avregistrering enligt 10 § lagen
(1994:448) om pantbrevsregister och att någon begäran om att hindret
skall hävas inte har framställts.

800

5

Senaste lydelse 1977: 160.

background image

801

SFS 1994:449

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.