SFS 1994:1036 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1994:1036 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1994_1036 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1036

Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 14 § jordabalken skall ha

följande lydelse.

19 kap.

14 §2 Ett beslut i inskrivningsärende får överklagas hos hovrätten.

Skrivelsen skall ges in till inskrivningsmyndigheten.

Klagotiden i fråga om slutligt beslut är fyra veckor från den inskriv-

ningsdag till vilken beslutet är att hänföra. Detsamma gäller beslut genom
vilket ansökan har förklarats vilande. Vid överklagande tillämpas i övrigt
bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut.

Ett överklagande av ett beslut, som har förts in i fastighetsboken eller

tomträttsboken, skall antecknas där. När det slutliga beslutet med anled-
ning av överklagandet har vunnit laga kraft, skall beslutets innehåll anteck-
nas.

2203

1

Prop. 1993/94: 190, bet. 1993/94: JuU30. rskr. 1993/94:377.

2

Lagen omtryckt 1971: 1209.

background image

2204

SFS 1994:1036

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.