SFS 1994:841 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1994:841 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1994_841 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:841

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs ifråga om jordabalken2
dels att 12 kap. 44, 71 och 73 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i 12 kap. skall införas en ny paragraf, 55 c §, av följande

lydelse.

12 kap.

44 §3 �r hyresrätten enligt 42 § första stycket 1 eller 2 förverkad på
grund av dröjsmål med betalning av hyran och har hyresvärden med
anledning därav sagt upp avtalet, får hyresgästen inte på grund av dröjs-

målet skiljas från lägenheten, om hyran betalas på det sätt som anges i 20 §
andra eller tredje stycket eller deponeras hos länsstyrelsen enligt 21 §

1. inom tre veckor från det att en hyresgäst, när det är fråga om en

bostadslägenhet, har delgetts underrättelse om att han genom att betala
hyran på angivet sätt får tillbaka hyresrätten samt meddelande om uppsäg-
ningen och anledningen till denna lämnats till socialnämnden i den kom-
mun där lägenheten är belägen, eller

2. inom två veckor från det att en hyresgäst, när det är fråga om en lokal,

har delgetts underrättelse om att han genom att betala hyran på angivet
sätt får tillbaka hyresrätten.

I avvaktan på att hyresgästen visar sig ha gjort vad som fordras enligt

första stycket för att få tillbaka hyresrätten får beslut om avhysning inte
meddelas förrän det efter utgången av den tid som anges i det stycket har
gått ytterligare två vardagar.

1

Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373, prop. 1993/94:200,

bet. 1993/94: JuU31, rskr. 1993/94:431.
2

Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

3

Senaste lydelse 1993:400.

1632

background image

SFS 1994:841

En hyresgäst får inte, när det är fråga om en bostadslägenhet, skiljas från

lägenheten, om dröjsmålet endast har avsett sådan höjning av hyran som

blivit gällande enligt 54 a § och hyran kan prövas med tillämpning av 55
c § tredje stycket. Vad som sagts nu skall gälla till dess att en månad
förflutit från det att hyresnämndens eller Svea hovrätts beslut har vunnit
laga kraft.

En hyresgäst får inte heller, när det är fråga om en bostadslägenhet,

skiljas från lägenheten om

1. socialnämnden inom den tid som anges i första stycket 1 skriftligen

har meddelat hyresvärden att nämnden åtar sig betalningsansvaret för
hyran, eller

2. hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den tid som

anges i första stycket 1 på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd
omständighet och hyran har betalats så snart det var möjligt, dock senast
när tvisten om avhysning avgörs i första instans.

Första-fjärde styckena gäller inte, om hyresgästen ändå är skyldig att

flytta inom kortare tid än en månad efter det att hyresrätten förverkats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer

formulär till underrättelse och meddelande som avses i första stycket.

55 c § Gäller hyresavtalet för obestämd tid och har avtalet sagts upp, får
beslut om ändring av hyresvillkoren inte avse tiden före den tidpunkt till
vilken uppsägning skett. Har frågan om villkorsändring utan uppsägning
hänskjutits till hyresnämnden, får beslutet inte avse tiden före det månads-
skifte som inträffar närmast efter tre månader från dagen för ansökningen.

Beslut om ändring av hyresvillkoren får dock inte i något av de fall som nu
angetts avse tiden innan sex månader förflutit efter det att de förut gällan-
de villkoren började tillämpas.

�r hyresavtalet ingånget för bestämd tid och har avtalet sagts upp, får

beslut om ändring av hyresvillkoren inte avse tiden före den tidpunkt till
vilken uppsägning skett. Har frågan om villkorsändring utan uppsägning
hänskjutits till hyresnämnden, får beslut om ändring av hyresvillkoren inte
avse tiden före den tidpunkt till vilken avtalet tidigast hade kunnat sägas

upp, om uppsägning skett när ansökningen ingavs till hyresnämnden. �r
hyrestiden längre än ett år och sker ändring av hyresvillkoren på grund av
ansökan av hyresgästen, får beslutet likväl avse tiden efter det månadsskif-
te som inträffar närmast efter tre månader från dagen för ansökningen,
dock tidigast sedan hyresförhållandet varat ett år i följd.

Har den hyra som prövas blivit gällande enligt 54 a §, får beslut om

hyran, utan hinder av första och andra styckena, avse tid från den dag då
hyran började gälla, om ansökningen har gjorts inom tre månader därefter.

Hyresnämnden får, när det finns skäl till det, förordna att beslut om

villkorsändring skall gälla från en tidigare tidpunkt än vad som sägs i första

och andra styckena. Om det finns särskilda skäl får hyresnämnden också
förordna att beslut om villkorsändring får verkställas även om det inte har
vunnit laga kraft.

Skall hyresgästen enligt hyresnämndens eller hovrättens beslut betala

högre hyra för förfluten tid än som skolat utgå förut, är hyresrätten inte
förverkad på grund av dröjsmål med betalningen av det överskjutande
beloppet, om betalningen sker inom en månad från den dag då beslutet

52-SFS 1994

1633

background image

SFS 1994:841

vann laga kraft. Vad som sagts nu gäller inte, om skyldighet att flytta
inträder för hyresgästen inom kortare tid än två månader efter nämnda
dag.

På överskjutande belopp skall hyresgästen betala ränta som om beloppet

förfallit till betalning samtidigt med den förut utgående hyran. Räntan
beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden innan beslutet vunnit
laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

I beslutet får anstånd medges med betalningen av det överskjutande

belopp jämte ränta som avses i sjätte stycket. Medges anstånd, får det
bestämmas att ränta till förfallodagen skall beräknas enligt 5 § räntelagen.

Om hyran sänks för förfluten tid genom hyresnämndens eller hovrättens

beslut, skall hyresvärden samtidigt åläggas att till hyresgästen betala tillba-
ka vad han till följd därav har uppburit för mycket jämte ränta. Räntan
skall beräknas enligt 5 § räntelagen för tiden från dagen för beloppets
mottagande till dess beslutet vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för
tiden därefter.

71 §4 Ett överklagande som avses i 70 § tas upp av Svea hovrätt. �ver-
klagandet skall ges in till hyresnämnden.

73 §5 I hyrestvister som avses i 49, 54 eller 55 d § och i mål om åtgärdsfö-
reläggande enligt 16 § andra stycket, om upprustningsföreläggande enligt

18 a - c §§, om godkännande av förbättringsarbete eller liknande åtgärd

enligt 55 a § tredje stycket eller om utdömande av vite enligt 62 § skall
vardera parten svara för sin rättegångskostnad i hovrätten, om inte annat
följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

4

Senaste lydelse 1992: 126.

5

Senaste lydelse 1992:126.

1634

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.