SFS 1994:1942 Lag om ändring i lagen (1994:804) om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1994:1942 Lag om ändring i lagen (1994:804) om ändring i jordabalken
SFS 1994_1942 Lag om ändring i lagen (1994_804) om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1942

Utkom från trycket

den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1994:804) om ändring i jordabalken;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 6 och 7 §§ jordabalken i

paragrafernas lydelse enligt lagen (1994:804) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

20 kap.

6 § Lagfartsansökan skall avslås, om

1. fångeshandlingen ej ingivits,

2. fångeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag,
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller vill-

kor, som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

1

Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142.

6776

background image

SFS 1994:1942

4. förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7 � 9, 28 eller 29 § eller

eljest i lag föreskriven tid för ansökan om fastighetsbildning försuttits eller
ansökan därom avslagits eller sådant förvärv eljest enligt lag är ogiltigt,

5. överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande inskränk-

ning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde,
lagfart ej var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende om
anteckning i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskriv-
ningsdag,

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. 1

eller 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

7. fastigheten sålts exekutivt till annan än sökanden och försäljningen

enligt 14 kap. utsökningsbalken äger företräde framför dennes förvärv,

8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets till-

stånd och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd försuttits
eller ansökan därom avslagits,

9. i fall som avses i 2kap. 9 a§ eller 17 kap. 3§ aktiebolagslagen

(1975:1385), 2 kap. 12 a § eller 12 kap. 3§ bankaktiebolagslagen
(1987:618) eller 2 kap. 13 a § eller 18 kap. 3§ försäkringsrörelselagen
(1982:713) bolagsstämman har beslutat att inte godkänna förvärvet eller
inte har godkänt förvärvet i rätt tid,

10. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller ej kan

göras gällande.

7 § Förekommer icke omständigheter som avses i 6 §, skall lagfartsan-
sökan förklaras vilande, om

1. vid köp, byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen

icke är styrkt av två vittnen och överlåtelsen ej skett genom statlig myndig-
het,

2. fångesmannen ej har lagfart och fall som avses i 9 § icke föreligger,
3. rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten

eller om bättre rätt till denna,

4. lagfart sökes på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu

icke vunnit laga kraft,

5. vid förvärv genom legat detta ej utgivits,
6. vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev ej utfärdats eller vid

expropriation eller liknande tvångsförvärv inlösen ej fullbordats,

7. vid överlåtelse överlåtaren är gift och förvärvet enligt äktenskapsbal-

kens bestämmelser är beroende av den andre makens samtycke,

8. vid överlåtelse överlåtaren är sambo och förvärvet enligt bestämmel-

serna i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem är beroende av
den andra sambons samtycke, dock endast om ärende om anteckning i
fastighetsboken av anmälan enligt 2 § andra stycket den lagen var upptaget
på inskrivningsdag när överlåtelsen skedde,

9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabal-

kens bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,

10. förvärvet har skett genom en sådan gåva mellan makar som inte har

registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken,

11. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbild-

ning,

6777

background image

SFS 1994:1942

12. vid köp eller byte förvärvet är beroende av att förköp ej sker eller

vid förköp detta ej är fullbordat,

13. förvärvet i annat fall enligt lag är beroende av domstols eller annan

myndighets tillstånd,

14. förvärvet är beroende av villkor och, i fråga om gåva, villkoret avser

viss tid som ej överstiger två år från den dag då gåvohandlingen upprätta-
des, eller

15. förvärvet i fall som avses i 2 kap. 9 a § och 17 kap. 3 § aktiebolagsla-

gen (1975:1385), 2 kap. 12 a § och 12 kap. 3§ bankaktiebolagslagen
(1987:618) samt 2 kap. 13 a § och 18 kap. 3§ försäkringsrörelselagen
(1982:713) är beroende av bolagsstämmans godkännande.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

6778

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.