SFS 1995:567 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1995:567 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1995_567 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:567

Utkom från trycket

den 7 juni 1995

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 24 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2
dels att 8 kap. 21, 31 och 33 §§, 9 kap. 22 och 31 §§ samt rubriken

närmast före 9 kap. 31 § skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas nya bestämmelser, 9 kap. 21 a, 31 a

och 31 b §§.

8 kap.

21 § Har arrendatorn uppfört egen byggnad på arrendestället eller har
han i övrigt nedlagt kostnad på detta utöver vad som ålegat honom,
skall byggnaden eller vad som eljest utförts erbjudas jordägaren till in-
lösen, när arrendatorn frånträder arrendet. Har jordägaren ej inom en
månad från det erbjudandet gjordes förklarat sig villig att antaga detta,
får arrendatorn föra bort egendomen eller överlåta den till en till-
trädande arrendator. Om han för bort egendomen, skall han dock åter-
ställa arrendestället i tjänligt skick.

�r ej vad som arrendatorn enligt första stycket får skilja från arren-

destället bortfört eller överlåtet till den tillträdande arrendatorn inom
tre månader från det arrendestället avträddes eller anspråk på lösen
slutligen ogillades, tillfaller det jordägaren utan lösen.

Har ämnen hämtats från jordägarens fastighet till byggnad eller annan

anläggning, får anläggningen ej tagas bort, innan arrendatorn ersatt jord-
ägaren värdet av vad som tagits från fastigheten.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller även sådan egendom som

arrendatorn i enlighet med första stycket förvärvat av en tidigare arren-
dator.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller ej, om annat avtalats.

31 §3 Om en part inte godtar arrendenämnds beslut i fråga om för-
längning av arrendeavtal, fastställande av villkoren för sådan förläng-

ning, uppskov med avträde enligt 9 kap. 12 b eller 13 § eller 10 kap.
6 a § eller bestämmande av ersättning enligt 9 kap. 14 § eller i fråga
som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller 31 b § eller 11 kap.
6 b §, får parten klandra beslutet genom att väcka talan mot den andra

parten inom två månader från den dag beslutet meddelades. Klandras

inte beslutet inom denna tid, är partens rätt till talan förlorad.

Arrendenämnds beslut i ärende enligt 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap.

2-4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § får ej klandras.

1

Prop. 1994/95:155, bet. 1994/95:LU26, rskr. 1994/95:361.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 1984:678

986

background image

4

Senaste lydelse 1984:678.

5

Senaste lydelse 1984:678.

6

Senaste lydelse 1984:678.

33 §4 Talan får ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om fast-
ställande av arrendevillkor i fall som avses i 9 kap. 12 eller 13 § eller

10 kap. 6 a § eller 11 kap. 6 b § eller i fråga som avses i 9 kap. 17 a,
18, 21, 21 a eller 31 b § och ej heller mot hovrätts dom i fråga om

förlängning eller överlåtelse av arrendeavtal, uppskov med avträde

enligt 9 kap. 12 b eller 13 § eller 10 kap. 6 a § eller 11 kap. 6 b §,
fastställande av arrendevillkor i fall som nyss angivits eller bestäm-
mande av ersättning enligt 9 kap. 14 §.

SFS 1995:567

987

9 kap.

21 a § På ansökan av arrendatorn kan arrendenämnden lämna till-
stånd till en investering som innebär att en åtgärd avseende byggna-
der, markanläggningar eller jord på arrendestället skall vidtas och som
inte omfattas av arrendatorns underhållsskyldighet enligt 15 §.

Tillstånd skall lämnas om investeringen kan antas bli lönsam på

lång sikt för jordbruket på arrendestället och intresset av investeringen
överväger jordägarens intresse av att den inte kommer till stånd.

Tillstånd enligt första stycket kan förenas med villkor.
Denna paragraf gäller inte när arrendetiden uppgår till högst ett år

och arrendet inte omfattar bostad för arrendatorn.

22 §5 Har jordägaren enligt avtal med arrendatorn helt eller delvis be-
kostat en investering på arrendestället och har arrenderättens värde
ökat genom investeringen, är arrendatorn skyldig att godta en skälig
höjning av arrendeavgiften.

Sådan skyldighet föreligger också, om arrenderätten ökat i värde till

följd av att jordägaren

1. utfört arbete som avses i 17 a eller 18 §,

2. betalat ersättning enligt 17 a § andra stycket, 18 § andra stycket

eller 21 § första stycket för arbete som arrendatorn utfört, eller

3. löst in en investering.

�verlåtelse av arrenderätten och inlösen av investering

31 §6 Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten utan jordägarens
samtycke, om ej annat följer av andra-fjärde styckena eller av 31 a §.

�r arrendeavtalet slutet för viss tid som ej understiger tio år, får arren-

datorn, om ej annat avtalats, överlåta arrenderätten till annan med vilken

jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jordägaren

att återtaga arrendestället mot skyldighet att vid avräkning enligt 23 §
utge skälig ersättning för arrenderättens värde. Vill jordägaren antaga
erbjudandet, skall han lämna besked därom inom en månad.

background image

SFS 1995:567

Vidare gäller beträffande arrenden för viss tid att arrendatorn, även om

mnat avtalats, får överlåta arrenderätten, om den avser ett utvecklat eller
utvecklingsbart lantbruksföretag, till sin make eller avkomling, om arren-
denämnden tillåter det. Sådant tillstånd skall lämnas, om inte jordägaren
har befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.

Avlider arrendatorn under arrendetiden, har dödsboet, oavsett för vil-

ken tid avtalet är ingånget, samma rätt som enligt andra stycket tillkom-
mer arrendator för där avsett fall, om ej annat avtalats. Erbjudandet till
jordägaren skall göras inom sex månader efter dödsfallet. Dödsboet har
vidare samma rätt som enligt tredje stycket tillkommer arrendator för
fall som avses där.

Första-tredje styckena äger motsvarande tillämpning på arrenderättens

övergång genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
förvärv.

31 a § En arrendator som har utfört en sådan investering som avses i
21 a § får överlåta arrenderätten, om

1. arrendatorn skriftligen har erbjudit jordägaren att lösa in inves-

teringen, samt

2. jordägaren inte inom tre månader från erbjudandet har åtagit sig

sådan inlösen.

Har en arrendator utfört en investering som avses i 21 a § och upp-

hör arrendeförhållandet på grund av en omständighet som avses i 8 §,
är jordägaren skyldig att lösa in investeringen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en arrenda-

tor till vilken överlåtits arrenderätt omfattande en investering som av-
ses i 21 a §.

Inlösenbeloppet skall, om inte annat avtalats, motsvara vad arrende-

stället har ökat i värde genom investeringen.

31 b § Arrendatorns överlåtelserätt enligt 31 a § innebär att arren-
datorn får överlåta arrenderätten till någon annan med vilken jord-

ägaren skäligen kan nöjas.

Om jordägaren inte som ny arrendator godtar en person som arren-

datorn anvisar, får arrenderätten överlåtas till denne endast om arren-
denämnden funnit att jordägaren skäligen kan nöjas med honom.
Sådan prövning kan ske samtidigt beträffande flera tänkbara förvärva-
re.

Har överlåtelsen inte fullbordats inom tre år från arrendatorns erbju-

dande om inlösen, får överlåtelse inte ske utan att jordägaren på nytt
erbjudits att lösa investeringen enligt 31 a §. �verlåtelse till den som
genom beslut av arrendenämnd eller fastighetsdomstol godtagits som

ny arrendator får dock alltid ske inom tre månader från den tidpunkt
då talan inte kan föras mot beslutet, om förfarandet i arrendenämnden
inletts före treårsfristens utgång.

988

background image

989

SFS 1995:567

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2.1 fråga om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller

den nya lydelsen av 8 kap. 21 § samt de nya bestämmelserna i 9 kap.

21 a, 31 a och 31 b §§ först efter den tidpunkt till vilken jordägaren
tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.