SFS 1995:1397 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1995:1397 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1995_1397 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

Senaste lydelse av
7 kap. 29 § 1989:722
22 kap. 5a § 1994:449.

2647

SFS 1995:1397
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2
dels att i 7 kap. 29 § ordet ⬝fastighetsbildningsmyndigheten⬝ skall bytas

ut mot ⬝lantmäterimyndigheten⬝,

dels att i 22 kap. 5 a § orden ⬝Centralnämnden för fastighetsdata⬝ skall

bytas ut mot ⬝Lantmäteriverket⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Den äldre lydelsen av 7 kap. 29 § gäller fortfarande i fråga om fastig-

hetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kom-
munal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.